Mon. Jun 24th, 2024

Please join the City of Santa Ana and local neighborhoods on Saturday, January 22, 2022, for the unveiling of the first sculpture commissioned by the City’s Arts & Culture Office! The Willits & Sullivan Beautification Project is on the southeast corner of Willits and S. Sullivan Streets.

The celebration will go from 10 a.m. to 2 p.m. on Willits Street next to Abraham Lincoln Elementary School and will feature local entertainment, art workshops, and community resources. Please stop by this safe and fun event for you, your family, and neighbors!

For more information, check out the City’s Events Calendar: https://www.santa-ana.org/events/willits-sullivan-beautification-project-unveiling?date=2022-01-22T10:00:00&end_date=2022-01-22T14:00:22

Evento para el Proyecto de Embellecimiento de Willits y Sullivan

¡Acompañe a la Ciudad de Santa Ana y a los vecindarios locales el sábado 22 de enero de 2022 para la inauguración de la primera escultura de parte de la Oficina de Arte y Cultura de la Ciudad! El Proyecto de Embellecimiento de Willits & Sullivan está en la esquina sureste de las calles Willits y Sullivan.

La celebración irá desde las 10 a.m. a 2 p.m. en la calle Willits junto a la Escuela Primaria Abraham Lincoln y el evento contará con entretenimiento local, talleres de arte y recursos comunitarios. ¡Visite este evento seguro y divertido para usted, su familia y sus vecinos!

Para más información, revise el calendario de eventos de la ciudad:
https://www.santa-ana.org/events/willits-sullivan-beautification-project-unveiling?date=2022-01-22T10:00:00&end_date=2022-01-22T14:00:22

Tác Phẩm Điêu Khắc

Hãy tham gia cùng với Thành Phố Santa Ana và các khu phố địa phương vào Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng Một, 2022, trong lễ khai mạc tác phẩm điêu khắc đầu tiên được tài trợ bởi Văn Phòng Văn Hóa & Nghệ Thuật của Thành Phố! Dự Án Làm Đẹp Khu Willits & Sullivan ở góc đông nam góc đường Willits và Sullivan.

Buổi lễ sẽ diễn ra từ 10 a.m. đến 2 p.m. trên Willits Street kế bên Trường Tiểu Học Abraham Lincoln và sẽ có phần trình diễn giải trí ở địa phương, các quầy hàng nghệ thuật, và thông tin về các nguồn hỗ trợ cộng đồng. Vui lòng dừng chân ở sự kiện rất vui và giữ an toàn này cho quý vị, gia đình, và hàng xóm!

Để có thêm thông tin, hãy xem Lịch Trình Sự Kiện của Thành Phố: https://www.santa-ana.org/events/willits-sullivan-beautification-project-unveiling?date=2022-01-22T10:00:00&end_date=2022-01-22T14:00:22By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights