Sat. Mar 2nd, 2024

Santa Ana neighbors are invited to a community meeting with the City of Santa Ana Public Works Agency for an update on the construction activity for South Main Street Corridor project. The meeting details are as follows:

Thursday, August 18, 2022 at 6:30 p.m.
Manuel Esqueda Elementary School
2240 S. Main Street, Santa Ana, CA 92707

Spanish translation will be available.

We value your attendance at the meeting for an update on the construction activity for the South Main Street Corridor. The project is 2.5 miles along South Main Street between First Street and Dyer Road. For additional information on the project, visit https://www.santa-ana.org/south-main-street-corridor-construction/.

Should you have questions, please contact Public Works Agency Community Liaison Michelle Micallef at (714) 647-5091 or mmicallef@santa-ana.org.

Reunión de actualización de la construcción del proyecto del corredor de South Main Street programada para el 18 de agosto

Se invita a los vecinos de Santa Ana a una reunión comunitaria con la Agencia de Obras Públicas de la Ciudad de Santa Ana para obtener información actualizada sobre la actividad de construcción del proyecto del Corredor de la Calle Principal Sur. Los detalles de la reunión son los siguientes:

Jueves, 18 de agosto de 2022 a las 6:30 pm
Escuela Primaria Manuel Esqueda
2240 S. Main Street, Santa Ana, CA 92707

La traducción al español estará disponible.

Valoramos su asistencia a la reunión para obtener una actualización sobre la actividad de construcción del Corredor de South Main Street. El proyecto es de 2.5 millas a lo largo de South Main Street entre First Street y Dyer Road. Para obtener información adicional sobre el proyecto, visite https://www.santa-ana.org/south-main-street-corridor-construction/.

Si tiene preguntas, comuníquese con Michelle Micallef, enlace comunitario de la Agencia de Obras Públicas, al (714) 647-5091 o mmicallef@santa-ana.org .

Cuộc họp cập nhật dự án xây dựng hành lang đường chính phía Nam được tổ chức vào ngày 18 tháng 8

Những người hàng xóm của Santa Ana được mời đến một cuộc họp cộng đồng với Cơ quan Công trình Công cộng Thành phố Santa Ana để cập nhật về hoạt động xây dựng cho dự án South Main Street Corridor. Chi tiết cuộc họp như sau:

Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022 lúc 6:30 chiều
Trường Tiểu Học Manuel Esqueda
2240 S. Main Street, Santa Ana, CA 92707

Bản dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ có sẵn.

Chúng tôi đánh giá cao sự tham dự của bạn tại cuộc họp để cập nhật về hoạt động xây dựng cho Hành lang Đường Chính phía Nam. Dự án cách Phố Chính Nam 2,5 km giữa Phố Đầu tiên và Đường Dyer. Để biết thêm thông tin về dự án, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/south-main-street-corridor-construction/.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Liên lạc viên Cộng đồng của Cơ quan Công trình Công cộng Michelle Micallef theo số (714) 647-5091 hoặc mmicallef@santa-ana.org .By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights