Sun. Apr 21st, 2024

The baseball fields at Centennial Park are currently closed due to annual turf renovation through October 31, 2022. The fields will be fenced off completely and will not be open to the public. Centennial Park is located at 3000 W. Edinger Avenue in the City of Santa Ana.

Please use alternate baseball fields nearby while Centennial Park fields are under construction.

If you have any questions, please contact Public Works Park Services Inspection Supervisor, Juan Lopez at (714) 448-9127. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Campos de béisbol en Centennial Park cerrados hasta Oct. 31

Los campos de béisbol en Centennial Park están actualmente cerrados debido a la renovación anual del césped hasta el 31 de octubre de 2022. Los campos estarán cercados por completo y no estarán abiertos al público. Centennial Park está ubicado en 3000 W. Edinger Avenue en la ciudad de Santa Ana.

Use campos de béisbol alternativos cercanos mientras los campos de Centennial Park están en construcción.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Supervisor de Inspección de Servicios de Parques de Obras Públicas, Juan López al (714) 448-9127. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

Các sân bóng chày tại Công viên Centennial đóng cửa đến hết ngày 31 tháng 10

Các sân bóng chày tại Công viên Centennial hiện đang đóng cửa để cải tạo sân cỏ hàng năm cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Các sân sẽ được rào lại hoàn toàn và sẽ không mở cửa cho công chúng. Công viên Centennial tọa lạc tại 3000 W. Đại lộ Edinger ở Thành phố Santa Ana.

Vui lòng sử dụng các sân bóng chày thay thế gần đó trong khi các sân của Công viên Centennial đang được xây dựng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Giám sát Kiểm tra Dịch vụ Công viên Công cộng, Juan Lopez theo số (714) 448-9127. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

One thought on “Baseball fields at Centennial Park closed through October 31”
  1. Aren’t we in a drought? That lawn looks awfully green. Must be wasting a ton of water while telling the residents to cut usage.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights