Wed. Feb 28th, 2024

The City of Santa Ana will have its regular extended closure over the holidays.

City Hall will be closed beginning Thursday, Dec. 24, 2020, and will reopen on Monday, Jan. 4, 2021.

Police, fire and other emergency services will operate normally during this time. Dial 911 for emergencies.

There will be no street sweeping on Dec. 24 (Christmas Eve), Dec. 25 (Christmas) and Jan. 1 (New Year’s Day). Trash collection will be delayed one day on Dec. 25 and Jan. 1.

To request service for issues including water and sewer leaks, street signal outages, street maintenance and hazards, and fallen trees and branches, call the Public Works hotline at (714) 647-3380.

For more information about City services during the closure, please visit www.santa-ana.org/closure.

Ayuntamiento de Santa Ana Cerrado 24 Dic.-3 Enero

La Ciudad de Santa Ana tendrá su cierre extendido regular durante los días festivos.

El Ayuntamiento va a estar cerrado a partir del jueves 24 de diciembre de 2020 y reabrirá el lunes 4 de enero de 2021.

La policía, los bomberos y otros servicios de emergencia operarán normalmente durante este tiempo. Llame al 911 para emergencias.

No habrá barrido de calles el 24 de diciembre (Nochebuena), el 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo). La recolección de basura se retrasará un día el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Para solicitar servicio por problemas que incluyen fugas de agua y alcantarillado, cortes de señales en las calles, mantenimiento y peligros de las calles, y árboles y ramas caídos, llame a la línea directa de Obras Públicas al (714) 647-3380.

Para obtener más información sobre los servicios de la Ciudad durante el cierre, visite www.santa-ana.org/closure.

Tòa Thị Chánh Santa Ana Đóng Cửa

Thành phố Santa Ana sẽ đóng cửa dài ngày trong kỳ lễ như thường lệ.

Tòa Thị Chánh sẽ đóng cửa bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020 và sẽ mở cửa trở lại vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 1 năm 2021.

Cảnh sát, cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp khác sẽ hoạt động bình thường trong thời gian này. Hãy quay số 911 trong trường hợp khẩn cấp.

Hoạt động quét dọn đường phố vào ngày 24 tháng 12 (Đêm Giáng sinh), ngày 25 tháng 12 (Giáng sinh) và ngày 1 tháng 1 (ngày đầu năm mới) sẽ không diễn ra. Việc thu gom thùng rác sẽ bị hoãn lại một ngày vào ngày 25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1.

Để yêu cầu dịch vụ cho các vấn đề bao gồm rò rỉ nước và cống rãnh, mất tín hiệu đường phố, bảo trì đường phố và các mối nguy hiểm cũng như cây và cành ngã đổ, hãy gọi cho đường dây nóng của Sở Công Chánh theo số (714) 647-3380.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của Thành phố trong thời gian đóng cửa, vui lòng truy cập www.santa-ana.org/closure.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights