Thu. Feb 22nd, 2024

The September 2020 Public Review Draft General Plan is now available. The proposed General Plan will serve as the vision and blueprint for future growth and development of the City. The Draft includes implementation actions for the various components of the Plan as well as refinements resulting from community input on the August 2020 Public Review Draft. View the Draft General Plan at www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents.

The extended comment period for the Draft PEIR closes at 5:00 p.m. on Tuesday, October 6, 2020. Comments may be sent via U.S. mail or via email at newgeneralplan@santa-ana.org.

Vince Fregoso, Planning Manager
City of Santa Ana, Planning Division
PO BOX 1988 (M-20)
Santa Ana, CA 92702

The Draft General Plan and associated PEIR are found at www.santa-ana.org/general-plan. All are welcome to provide comments by email at newgeneralplan@santa-ana.org. For more information, you may also call (714) 667-2781.

The Planning Commission will hold a public hearing on Monday, October 26, 2020, at 5:30 p.m., to consider action on the proposed General Plan and related Program Environmental Impact Report (PEIR).

To participate in the meeting by telephone at (669) 900-9128 and enter Meeting ID: 315 965 149#. For more information and to see the Planning Commission Agenda available 72 hours prior to the public hearing, please visit www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Sea Parte de Forjar el Futuro de Santa Ana

El Borrador del Plan General para revisión pública de septiembre del 2020 está disponible ahora. El Plan General propuesto servirá como la visión y el plano para el crecimiento y desarrollo futuro de la Ciudad. El Borrador incluye medidas de implementación para los diferentes componentes del Plan al igual que mejoras resultantes de aportes comunitarios en el Borrador para revisión pública de agosto del 2020. Vea el Borrador del Plan General en www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents.

El período para comentarios extendido para el Borrador del PEIR cierra a las 5:00 PM el martes 6 de octubre del 2020. Se pueden enviar comentarios por correo postal o por email a newgeneralplan@santa-ana.org.

Vince Fregoso, Gerente de Planeación
Ciudad de Santa Ana, División de Planeación
PO BOX 1988 (M-20)
Santa Ana, CA 92702

El Borrador del Plan General y PEIR asociado se encuentran en www.santa-ana.org/general-plan. Todos pueden aportar comentarios por email a newgeneralplan@santa-ana.org. Para mayores informes también puede llamar al (714) 667-2781.

La Comisión de Planeación tendrá una audiencia pública el lunes 26 de octubre del 2020 a las 5:30 PM, para considerar el voto en el Plan General propuesto e Informe Programático de Impacto Ambiental (PEIR) relacionado.

Para participar en la junta por teléfono llame al (669) 900-9128 y ponga el Meeting ID: 315 965 149#. Para mayores informes, y para ver la Agenda de la Comisión de Planeación disponible 72 horas antes de la audiencia pública, favor de visitar www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Hãy góp phần định hình tương lai của Santa Ana

Hiện đã có Dự thảo Kế hoạch Tổng thể tháng 9, 2020 để được xem xét công khai. Kế hoạch Tổng thể được đề xuất sẽ là đường hướng tương lai và là kế hoạch chi tiết cho sự phát triển và lớn mạnh trong tương lai của Thành phố. Bản thảo bao gồm các hoạt động triển khai cho các phần khác nhau của Kế hoạch cũng như các đóng góp của cộng đồng được chọn lọc trong lần xem xét dự thảo công khai tháng Tám 2020. Xem Dự thảo Kế hoạch Tổng thể tại www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents

Thời gian nhận bình luận cho Dự thảo PEIR (Chương trình Báo cáo Tác động Môi sinh) được kéo dài đến 5h00 chiều Thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020. Quý vị có thể gửi ý kiến qua thư hoặc qua email đến newgeneralplan@santa-ana.org.

Vince Fregoso, Planning Manager
City of Santa Ana, Planning Division
PO BOX 1988 (M-20)
Santa Ana, CA 92702

Quý vị có thể tìm thấy Dự thảo Kế hoạch Tổng thể và PEIR liên quan tại www.santa-ana.org/general-plan. Chúng tôi mong nhận được bình luận của quý vị qua email newgeneralplan@santa-ana.org. Để biết thêm thông tin, quý vị cũng có thể gọi (714) 667-2781.

Uỷ ban Kế hoạch sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai vào 5h30 chiều thứ Hai ngày 26 tháng 10, 2020 để xem xét hoạt động trong Kế hoạch Tổng thể được đề xuất và Chương trình Báo cáo tác động môi sinh (PEIR) liên quan.

Để tham gia cuộc họp, hãy điện thoại theo số (669) 900-9128 và nhập Mã số cuộc họp: 315 965 149 #. Để biết thêm thông tin và xem Chương trình làm việc của Ủy ban Kế hoạch được đăng trước phiên điều trần công khai 72 giờ, vui lòng truy cập www.santa-ana.org/cc/city-meetings.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

One thought on “Here is your chance to complain about development plans in Santa Ana”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights