Sun. Apr 21st, 2024

The Proposed Draft Maps for redrawing City Council wards are now available at https://www.santa-ana.org/cc/redistricting.

The next City Council meeting to review the Draft Maps will take place on Tuesday, January 18, 2022. The Draft Maps discussion is scheduled for 7 p.m.

Another City Council meeting on the draft maps will take place on Tuesday, February 1, 2022.

If you have questions, please email cityclerk@santa-ana.org.

Mapas Preliminares Para el Ajuste de Distritos

Los mapas preliminares propuestos para el proceso de ajuste de distritos del Concejo Municipal están disponibles en https://www.santa-ana.org/cc/redistricting.

La próxima reunión del Concejo Municipal para revisar los Mapas Preliminares Propuestos se llevará a cabo el martes 18 de enero de 2022. La discusión de Mapas Preliminares Propuestos está programada para las 7 p.m.

Otra reunión del Concejo Municipal sobre los Mapas Preliminares Propuestos tomar acabo el martes 1 de febrero de 2022.

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico cityclerk@santa-ana.org.

Phác Họa Bản Đồ Tái Phân Bổ Khu Vực

Bản Đề Xuất Phác Họa Bản Đồ được vẽ lại cho các khu của Hội Đồng Thành Phố đã có sẵn và được đăng trên https://www.santa-ana.org/cc/redistricting.

Cuộc họp Hội Đồng Thành Phố kế tiếp để xem xét các bản Phác Họa Bản Đồ sẽ được thực hiện vào Thứ Ba, Ngày 18 Tháng Một, 2022. Việc hội thảo về các bản Phác Họa Bản Đồ được lên lịch trình lúc 7 p.m.

Một buổi họp Hội Đồng Thành Phố về các bản phác họa bản đồ sẽ diễn ra vào Thứ Ba, Ngày 1 Tháng Hai, 2022.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gửi email đến cityclerk@santa-ana.org.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights