Wed. Jun 12th, 2024

The Santa Ana Planning Commission will hold a public hearing on Thursday, Nov. 5, 2020, at 5:30 p.m. to consider actions that will shape the future and quality of life in Santa Ana. The Planning Commission will be taking public comments and will make a recommendation to the City Council regarding the City’s General Plan Update and Program Environmental Impact Report (PEIR).

A General Plan is a local government’s long-term blueprint for the community’s vision and future sustainable growth. The Draft Santa Ana General Plan is based on Core Values (Sustainability, Health, Equity, Culture and Education), established through Santa Ana community engagement efforts. Learn more at www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents. The General Plan goals, policies and actions are intended to improve existing and future conditions for all of Santa Ana, with a focus on disadvantaged communities.

The new Draft Santa Ana General Plan is organized into 11 elements, or topics:

• Land Use
• Circulation/Mobility
• Open Space
• Conservation
• Safety
• Noise
• Public Services
• Urban Design
• Community
• Economic Prosperity
• Historic Preservation
Note: Housing Element to be updated in 2021

The Draft General Plan Land Use Element has identified five key areas for potential urban and transit-oriented development opportunities to encourage pedestrian, bicycle, and transit travel to improve air quality. These areas propose a mixture of uses including new housing, community-serving commercial and employment areas accessible to all residents.

The Draft General Plan and associated PEIR are found at www.santa-ana.org/general-plan. All are encourage to provide comments by email at newgeneralplan@santa-ana.org. For more information, you may also call (714) 667-2781.

The Planning Commission’s Nov. 5 meeting at 5:30 p.m. can be viewed on the City’s YouTube page at www.youtube.com/cityofsantaanavideos/live.

To participate in the meeting by telephone, call (669) 900-9128 and enter Meeting ID: 315 965 149#. For more information, and to see the Planning Commission agenda available 72 hours prior to the public hearing, please visit www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Ayude a forjar el futuro de Santa Ana: La Comisión de Planeación tendrá una audiencia pública sobre la actualización del Plan General

La Comisión de Planeación de Santa Ana tendrá una audiencia pública el jueves 5 de noviembre del 2020, a las 5:30 PM para considerar medidas que forjarán el futuro y la calidad de vida en Santa Ana. La Comisión de Planeación recibirá comentarios públicos y dará una recomendación al Concejo Municipal sobre la Actualización del Plan General y el Informe del Impacto Ambiental de Programas (PEIR) de la Ciudad.

Un Plan General es un plano a largo plazo del gobierno local para la visión y crecimiento sostenible futuro de la comunidad. El Borrador del Plan General de Santa Ana se basa en Valores Centrales (Sostenibilidad, Salud, Equidad, Cultura y Educación), establecidos mediante esfuerzos de participación comunitaria de Santa Ana. Hay mayores informes en www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents. Las metas, políticas y medidas del Plan General tienen la intención de mejorar condiciones existentes y futuras para toda Santa Ana, con un enfoque en comunidades desfavorecidas.

El nuevo Borrador del Plan General de Santa Ana está organizado en 11 elementos, o temas:

• Uso del suelo
• Circulación/Movilidad
• Espacio abierto
• Conservación
• Seguridad
• Ruido
• Servicios públicos
• Diseño urbano
• Comunidad
• Prosperidad económica
• Preservación histórica
Nota: El elemento de Vivienda se actualizará en el 2021

El elemento de Uso del suelo del Borrador del Plan General ha identificado cinco áreas clave para oportunidades potenciales de desarrollo urbano y orientado al transporte público para fomentar los viajes peatonales, ciclistas y en transporte público para mejorar la calidad del aire. Estas áreas proponen una combinación de usos que incluyen viviendas nuevas, áreas comerciales y de empleo que sirven a la comunidad y están accesibles a todos los residentes.

El Borrador del Plan General y PEIR asociado se encuentran en www.santa-ana.org/general-plan. Todos pueden aportar comentarios por email a newgeneralplan@santa-ana.org. Para mayores informes también pueden llamar al (714) 667-2781.

La sesión de la Comisión de Planeación del 5 de noviembre a las 5:30 PM se puede ver en la página de YouTube de la Ciudad en www.youtube.com/cityofsantaanavideos/live.

Para participar en la junta por teléfono, llame al (669) 900-9128 y marque el identificador Meeting ID: 315 965 149#. Para mayores informes, y para ver la agenda de la Comisión de Planeación, disponible 72 horas antes de la audiencia pública, favor de visitar www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Hãy góp phần định hình tương lai của Santa Ana: Ủy Ban Kế Hoạch Tổ Chức Buổi Điều Trần Công Khai Cập Nhật Về Kế Hoạch Tổng Thể

Ủy Ban Kế Hoạch Santa Ana sẽ tổ chức buổi điều trần công khai vào 5.30 chiều thứ Hai ngày 5 tháng 11 năm 2020 nhằm xem xét các hoạt động xây dựng tương lai và chất lượng sống tại Santa Ana. Ủy Ban Kế hoạch sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng và đệ trình lên Hội Đồng Thành Phố về Cập Nhật Kế Hoạch Tổng Thể của Thành phố và Dự thảo PEIR (Chương trình Báo cáo Tác động Môi sinh).

Kế Hoạch Tổng Thể là kế hoạch dài hạn của chính quyền địa phương dựa trên quan điểm và đóng góp của cộng đồng và hướng tới tăng trưởng bền vững trong tương lai. Dự thảo Kế Hoạch Tổng Thể cho Santa Ana trên cơ sở các Giá Trị Cốt Lõi (Tính bền vững, Y tế, Bình Đẳng, Văn hóa và Giáo dục), được xây dựng thông qua nỗ lực hưởng ứng và đóng góp của cộng đồng thành phố Santa Ana. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents. Mục tiêu, chính sách và hành động của Kế hoạch Tổng Thể nhằm cải thiện các tình hình hiện tại và tương lai cho toàn thành phố Santa Ana, tập trung hướng tới cộng đồng những người có hoàn cảnh bất lợi trong xã hội.

Bản Dự Thảo Kế Hoạch Tổng Thể Cho Santa Ana được chia làm 11 vấn đề chính:

• Sử Dụng Đất Đai
• Lưu Thông/Dịch Chuyển
• Đất Trống
• Bảo Tồn
• An Toàn
• Tiếng Ồn
• Dịch Vụ Công
• Thiết Kế Đô Thị
• Cộng Đồng
• Phát Triển Kinh Tế
• Bảo Tồn Lịch Sử
Ghi chú: Vấn đề về nhà ở sẽ được cập nhật vào năm 2021

Vấn đề Sử Dụng Đất trong Bản Dự Thảo Kế Hoạch Tổng Thể xác định 5 điểm chính trong phát triển đô thị và định hướng giao thông nhằm khuyến khích người dân đi bộ, đi xe đạp và di chuyển bằng phương tiện công cộng để cải thiện chất lượng không khí. Các đề xuất chính về tổ hợp hỗn hợp phục vụ nhu cầu sử dụng bao gồm nhà ở mới, các khu thương mại phục vụ cộng đồng và khu vực làm việc mà mọi cư dân đều có thể tiếp cận được.

Quý vị có thể tìm thấy Dự thảo Kế hoạch Tổng thể và PEIR liên quan tại www.santa-ana.org/general-plan. Chúng tôi mong nhận được bình luận của quý vị qua email newgeneralplan@santa-ana.org. Để biết thêm thông tin, quý vị cũng có thể gọi (714) 667-2781.

Buổi họp với Ủy Ban Kế hoạch vào 5.30 chiều ngày 5 tháng 11 có thể được xem trên kênh Youtube của Thành phố tại đường dẫn www.youtube.com/cityofsantaanavideos/live

Để tham gia cuộc họp, hãy điện thoại theo số (669) 900-9128 và nhập Mã số cuộc họp: 315 965 149 #. Để biết thêm thông tin và xem Chương trình làm việc của Ủy ban Kế hoạch được đăng trước phiên điều trần công khai 72 giờ, vui lòng truy cập www.santa-ana.org/cc/city-meetings.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights