Thu. May 30th, 2024

Currently, there are only right turns allowed from Flower Street northbound or southbound onto 17th Street between 9 a.m. to 3 p.m., Monday through Friday. In addition, there are lane reductions at Flower Street and 17th Street. The turn restrictions and lane reductions will be for approximately four weeks in order to accommodate construction work in the area.

Please use alternate routes or plan for possible delays since these turn restrictions and lane reductions will impact traffic flow. Access to businesses will be maintained at all times. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Gire Restricciones de Flower Street hacia 17th Street

Actualmente, solo se permiten giros a la derecha desde Flower Street hacia el norte o hacia el sur hacia 17th Street entre las 9 am y las 3 pm, de lunes a viernes. Además, hay reducciones de carriles en Flower Street y 17th Street. Las restricciones de giro y las reducciones de carriles serán por aproximadamente cuatro semanas para acomodar el trabajo de construcción en el área.

Use rutas alternativas o planifique posibles demoras ya que estas restricciones de giro y reducciones de carril afectarán el flujo de tráfico. El acceso a las empresas se mantendrá en todo momento. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

Rẽ các giới hạn từ Phố hoa vào Phố 17

Hiện tại, chỉ được phép rẽ phải từ Đường hoa theo hướng bắc hoặc đi về hướng nam vào Đường số 17 trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Ngoài ra, tại Đường hoa và Đường 17 cũng được giảm làn . Việc hạn chế rẽ và giảm làn đường sẽ được thực hiện trong khoảng bốn tuần để đáp ứng công việc xây dựng trong khu vực.

Vui lòng sử dụng các tuyến đường thay thế hoặc lập kế hoạch đề phòng có thể bị chậm trễ vì những hạn chế rẽ và giảm làn này sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Quyền truy cập vào doanh nghiệp sẽ được duy trì mọi lúc. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights