Wed. May 31st, 2023

The City of Santa Ana Public Works Agency is revamping the permit-parking program and we are seeking your input, comments, and suggestions that will define the new Residential Permit Parking Program for years to come. The study will consist of tasks and objectives to develop a citywide permit parking program to provide balanced parking to support residents’ quality of life, visitors, businesses, and commuters.To take the online survey, visit https://www.surveymonkey.com/r/KDZQV89.

Learn more about the Residential Parking Program at https://www.santa-ana.org/my-residential-parking-santa-ana/.

Complete nuestra encuesta sobre el estacionamiento residencial

La Agencia de Obras Públicas de la Ciudad de Santa Ana está renovando el programa de estacionamiento con permiso y estamos buscando sus aportes, comentarios y sugerencias que definirán el nuevo Programa de Permiso de Estacionamiento Residencial para los próximos años. El estudio consistirá en tareas y objetivos para desarrollar un programa de estacionamiento con permiso equilibrado en toda la ciudad para apoyar la calidad de vida de los residentes, visitantes, negocios y los viajeros.

Para completar la encuesta en línea, visite https://www.surveymonkey.com/r/KY8WLJN.

Para aprender más sobre el Programa de Estacionamiento Residencial, visite https://www.santa-ana.org/my-residential-parking-santa-ana/.

Khảo sát về đậu xe ở khu dân cư

Cơ Quan Công Chánh của Thành Phố Santa Ana đang sửa đổi chương trình giấy phép đậu xe và chúng tôi muốn có góp ý, nhận xét, và đề nghị của quý vị để giúp lập quy định cho Chương Trình Mới về Giấy Phép Đậu Xe ở Khu Dân Cư trong những năm sắp tới. Nghiên cứu có mục tiêu và nhiệm vụ là phát triển một chương trình về cấp giấy phép đậu xe nhằm tạo sự cân bằng đậu xe để hỗ trợ chất lượng cuộc sống của cư dân, du khách, các doanh nghiệp, và người sử dụng xe.

Để làm khảo sát trực tuyến, truy cập https://www.surveymonkey.com/r/KYLJ6GK.

Tìm hiểu thêm về Chương Trình Giấy Phép Đậu Xe tại https://www.santa-ana.org/my-residential-parking-santa-ana/.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights