Fri. Feb 23rd, 2024

Schedule a painless, self-administered COVID-19 test today at Santa Ana College.

Visit https://360clinic.fulgentgenetics.com/appointment/screen/landing to schedule an appointment.

PLEASE BRING THE FOLLOWING TO YOUR APPOINTMENT:

• Government-Issued ID
o Valid picture ID with address
• Cell Phone
o For communication during the test and listening to & following instructions.
• Insurance Card*
o After registration, your details will be validated & a photo with your insurance ID will be taken.
o *You will still receive a free test if you do not have insurance

TESTING PROCESS:

• Register Online
o < 3 min
o Complete a short online health questionnaire using our secure platform.
• Get Tested
o < 3 min
o Arrive at your registered appointment time and follow the posted signs. Our clinical team will walk you through collecting your own sample.
• Receive Results
o 24-48 hrs
o Your results will be sent to you on a secure, HIPAA compliant system, by your selected preference – text or email.
• Telemedicine Consultation
o < 24 hrs
o Our providers / physicians will follow up with you to address any and all concerns. We’re here for you.

Questions? Call 714-667-2273.

PRUEBAS DE COVID-19 GRATIS PARA RESIDENTES DE SANTA ANA

Programe hoy mismo una prueba COVID-19 autoadministrada y sin dolor en Santa Ana College.

Visite https://360clinic.fulgentgenetics.com/appointment/screen/landing para programar una cita.

POR FAVOR LLEVE LO SIGUIENTE A SU CITA

● Identificación emitida por el gobierno
o Identificación válida con foto y dirección
● Teléfono celular
o Para comunicarse durante la prueba y escuchar y seguir las instrucciones.
● Tarjeta de seguro*
o Después del registro, sus datos serán validados y se tomará una foto con su identificación de seguro.
o *Comoquiera recibirá una prueba gratuita si no tiene seguro

PROCESO DE PRUEBAS
● Regístrese en línea
o < 3 min
o Complete un breve cuestionario de salud en línea utilizando nuestra plataforma segura.
● Hágase la prueba
o < 3 min
o Llegue a la hora de su cita registrada y siga las señales publicadas. Nuestro equipo clínico lo guiará a través de la recolección de su propia muestra.
● Reciba los resultados
o 24 a 48 horas
o Sus resultados se le enviarán en un sistema seguro que cumple con HIPAA, según su preferencia seleccionada: mensaje de texto o correo electrónico.
● Consulta de telemedicina
o < 24 hrs
o Nuestros proveedores / médicos se comunicarán con usted para abordar todas y cada una de sus inquietudes. Estamos aquí para usted.

¿Tiene preguntas? Llame al 714-667-2273.

XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ DÀNH CHO CƯ DÂN SANTA ANA

Hãy đặt lịch xét nghiệm COVID-19 tự lấy mẫu, không gây đau ngay hôm nay tại Santa Ana College.

Truy cập https://360clinic.fulgentgenetics.com/appointment/screen/landing để đặt lịch hẹn.

VUI LÒNG MANG THEO NHỮNG GIẤY TỜ SAU KHI QUÝ VỊ ĐẾN BUỔI HẸN
• Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp
o Giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ có địa chỉ
• Điện thoại di động
o Để giao tiếp trong quá trình xét nghiệm và nghe & làm theo hướng dẫn.
• Thẻ bảo hiểm*
o Sau khi ghi danh, thông tin của quý vị sẽ được xác thực và chúng tôi sẽ chụp ảnh thẻ bảo hiểm của quý vị.
o * Quý vị vẫn sẽ được xét nghiệm miễn phí nếu quý vị không có bảo hiểm

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM
• Ghi danh trực tuyến
o <3 phút
o Hoàn thành bảng câu hỏi sức khỏe trực tuyến ngắn qua nền tảng an toàn của chúng tôi.
• Hãy đi xét nghiệm
o <3 phút
o Đến đúng giờ hẹn đã đăng ký của quý vị và làm theo các bảng chỉ dẫn. Nhóm khám điều trị của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách lấu mẫu xét nghiệm cho mình.
• Nhận kết quả
o 24-48 giờ
o Kết quả sẽ được gửi đến quý vị trên một hệ thống an toàn, tuân thủ HIPAA, theo tùy chọn của quý vị – văn bản hoặc email.
• Thăm khám từ xa
o <24 giờ
o Các nhà cung cấp/bác sĩ của chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để giải đáp tất cả các mối bận tâm của quý vị. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ quý vị.

Quý vị có câu hỏi cần giải đáp? Hãy gọi 714-667-2273.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights