Thu. Jun 13th, 2024

Learn more about Santa Ana’s vision for the future and provide comments on the Draft General Plan Update.

On Monday, August 24, 2020, the Santa Ana Planning Commission will be holding a Study Session to discuss some of the major policy changes proposed in the Draft General Plan. Made available for public review on August, 3, 2020, Santa Ana’s “Golden City Beyond: A Shared Vision” General Plan will guide the City’s development and conservation for the next 25 years through 2045. The update will provide long-term policy direction and communicate the vision, values, and goals for Santa Ana’s physical development, fiscal and environmental sustainability, and overall quality of life. Building on the Draft Policy Framework (December 2018) and outreach conducted in 2019 and 2020, the August 2020 Public Review Draft General Plan documents now include mapping, tables, and updated policies.

The Draft General Plan Land Use Element has identified five key areas for potential urban and transit-oriented development opportunities to encourage pedestrian, bicycle, and transit travel to improve air quality. These areas propose a mixture of uses including new housing, community-serving commercial, and employment areas accessible to all residents. In addition, the Draft General Plan includes policies and potential actions to address the topic of environmental justice in our disadvantaged communities.

Planning Commission Meeting Details:

Date: Monday, August 24, 2020, at 5:30 pm
To participate in the meeting: By telephone at (669) 900-9128 and enter Meeting ID: 315 965 149#. For more information, and to see the Planning Commission Agenda, please visit www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

The Draft General Plan Elements and associated Program EIR are found at www.santa-ana.org/general-plan. Learn more about the Draft General Plan Update, upcoming public meetings, and how to participate on the general plan webpage. All are welcome to provide comments by email at newgeneralplan@santa-ana.org. For more information you may also call (714) 667-2781.

Borrador de la Actualización del Plan General de Santa Ana que Se Considerará en la Sesión de Estudio de la Comisión de Planeación del 24

Conozca más acerca de la visión de Santa Ana para el futuro y presente comentarios sobre el Borrador de la Actualización del Plan General.

El lunes 24 de agosto del 2020, la Comisión de Planeación de Santa Ana tendrá una Sesión de Estudio para hablar sobre algunos de los principales cambios de política propuestos en el Borrador del Plan General. Disponible para revisión del público el 3 de agosto del 2020, el Plan General de Santa Ana “Más allá de la Ciudad Dorada: Una visión compartida” guiará el desarrollo y conservación de la Ciudad por los próximos 25 años hasta el 2045. La actualización brindará dirección de política a largo plazo y comunicará la visión, valores y metas para el desarrollo físico, la sostenibilidad fiscal y ambiental, y la calidad de vida en general de Santa Ana. A partir del Borrador del Marco de Política (diciembre del 2018) y comunicación comunitaria realizada en el 2019 y 2020, los documentos del Borrador del Plan General para revisión pública de agosto 2020 ahora incluyen mapas, tablas y políticas actualizadas.

El Elemento de Uso de Suelo del Borrador del Plan General han identificado cinco áreas clave para oportunidades potenciales de desarrollo urbano y orientado al tránsito público para fomentar los viajes de peatones, ciclistas y en transporte público, para mejorar la calidad del aire. Estas áreas proponen una mezcla de usos que incluyen viviendas nuevas, usos comerciales que sirven a la comunidad y áreas de empleo accesibles a todos los residentes. Además, el Borrador del Plan General incluye políticas y medidas potenciales para abordar el tema de justicia ambiental en nuestras comunidades desfavorecidas.

Detalles de la sesión de la Comisión de Planeación:
Fecha: Lunes 24 de agosto a las 5:30 PM
Para participar en la sesión: Por teléfono al (669) 900-9128 y escriba el Meeting ID: 315 965 149#. Para mayores informes, y para ver la Agenda de la Comisión de Planeación, por favor visite www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Los Elementos del Borrador del Plan General y el EIR del Programa asociado se encuentran en www.santa-ana.org/general-plan. Conozcan más acerca del Borrador de la Actualización del Plan General, las juntas públicas próximas y cómo participar, en la página web del plan general. Todos pueden enviar comentarios por correo electrónico a newgeneralplan@santa-ana.org. Para más información, también pueden llamar al (714) 667-2781.

Cập nhật Dự thảo Kế hoạch Tổng thể của Santa Ana sẽ được thảo luận tại Phiên Nghiên cứu của Ủy ban Kế hoạch vào tháng Tám 24

Tìm hiểu thêm về đường hướng tương lai của Santa Ana và đưa ra những bình luận về Cập nhật Dự thảo Kế hoạch Tổng thể.

Vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Kế hoạch Santa Ana sẽ tổ chức Phiên Nghiên cứu để thảo luận về một số thay đổi chính sách chính được đề nghị trong Dự thảo Kế hoạch Tổng thể. Hiện đã có để xem xét công khai, Kế hoạch Tổng thể “Golden City Beyond: A Shared Vision” (Thành phố Vàng: Đường hướng chung) của Santa Ana sẽ chỉ dẫn cho sự phát triển và bảo tồn của Thành phố trong 25 năm tới, đến năm 2045. Bản cập nhật sẽ cung cấp định hướng chính sách dài hạn và truyền đạt đường hướng tương lai, giá trị, và các mục tiêu cho sự phát triển cơ sở vật chất, tài chánh và bền vững môi trường và phẩm chất cuộc sống nói chung của Santa Ana. Dựa trên Khung chính sách dự thảo (tháng 12 năm 2018) và tiếp ngoại được thực hiện trong năm 2019 và 2020, hồ sơ Dự thảo Kế hoạch Tổng thể để xem xét công khai tháng 8 năm 2020 giờ đây bao gồm bản đồ, bảng biểu và chính sách cập nhật.

Mục Sử dụng đất của Dự thảo Kế hoạch tổng thể đã xác định năm lĩnh vực chính cho các cơ hội phát triển định hướng giao thông và đô thị tiềm năng nhằm khuyến khích người dân đi bộ, xe đạp và đi quá cảnh nhằm cải thiện chất lượng không khí. Những lĩnh vực này đề xuất sử dụng nhiều phương án bao gồm nhà ở mới, khu thương mại phục vụ cộng đồng và khu vực làm việc dành cho tất cả cư dân. Ngoài ra, Dự thảo Kế hoạch Tổng thể bao gồm các chính sách và các hành động tiềm năng nhằm giải quyết chủ đề công bằng môi trường trong các cộng đồng khó khăn của chúng ta.

Chi tiết cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch:
Ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020, lúc 5h30 chiều
Tham gia cuộc họp: Qua điện thoại qua số (669) 900-9128 và nhập ID cuộc họp: 315 965 149#. Để biết thêm thông tin và để xem Chương trình làm việc của Ủy ban Kế hoạch, vui lòng truy cập www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Quý vị có thể tìm thấy các mục của Dự thảo Kế hoạch Tổng thể và Chương trình EIR liên quan tại www.santa-ana.org/general-plan. Hãy tìm hiểu thêm về Cập nhật Dự thảo Kế hoạch Tổng thể, các cuộc họp cộng đồng sắp tới và cách tham gia trên trang web của kế hoạch tổng thể. Chúng tôi mong nhận được bình luận của quý vị qua email newgeneralplan@santa-ana.org. Để biết thêm thông tin, quý vị cũng có thể gọi (714) 667-2781.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights