Sun. Mar 3rd, 2024

The Santa Ana Unified School District Board of Education approved on Tuesday a comprehensive plan for safely resuming instruction for the upcoming school year. The plan includes provisions for in-person instruction, virtual learning, and hybrid models of several options. The plan is designed to prioritize the safety and well-being of students and staff. It allows for instruction to efficiently shift between models as we continue to navigate through this ongoing COVID-19 pandemic.

Decisions on which models to implement at the time of instruction will be determined by guidance from local, state, and federal health care experts, along with input from the community, the Board and District leadership. Hybrid models include dividing students into cohorts that attend campuses on different days of the week to ensure the use of social distancing protocols in classrooms, and in other common areas. For elementary schools, a hybrid option would involve having half of the students attend school on Mondays and Tuesdays, and the other half attend on Thursdays and Fridays. When not in school, students would learn virtually. Wednesdays would be reserved as teacher professional work days.

The plan also allows for students to receive instruction entirely through SAUSD’s Virtual Academy for those who prefer a fully virtual learning environment. Other provisions are included for students with special needs. The first day of instruction is tentatively set for Aug. 10, but it could be delayed depending on whether the district needs to provide additional professional development for teachers, or other circumstances.

To review the comprehensive plan click here.

La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana aprobó el martes un plan integral para reanudar de manera segura la instrucción para el próximo año escolar. El plan incluye disposiciones para instrucción en persona, aprendizaje virtual y modelos híbridos de varias opciones. El plan está diseñado para priorizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal. Permite que la instrucción cambie eficientemente entre modelos a medida que continuamos navegando a través de esta pandemia de COVID-19 en curso.

Las decisiones sobre qué modelos implementar en el momento de la instrucción se determinarán mediante la orientación de expertos en atención médica locales, estatales y federales, junto con los aportes de la comunidad, la Junta y el liderazgo del Distrito. Los modelos híbridos incluyen dividir a los estudiantes en grupos que asisten a los campus en diferentes días de la semana para garantizar el uso de protocolos de distanciamiento social en las aulas y en otras áreas comunes. Para las escuelas primarias, una opción híbrida implicaría que la mitad de los estudiantes asistan a la escuela los lunes y martes, y la otra mitad asista los jueves y viernes. Cuando no están en la escuela, los estudiantes aprenden virtualmente. Los miércoles estarían reservados como días de trabajo profesional para maestros.

El plan también permite que los estudiantes reciban instrucción completamente a través de la Academia Virtual de SAUSD para aquellos que prefieren un entorno de aprendizaje completamente virtual. Se incluyen otras disposiciones para estudiantes con necesidades especiales. El primer día de instrucción se establece provisionalmente para el 10 de agosto, pero podría retrasarse dependiendo de si el distrito necesita proporcionar un desarrollo profesional adicional para los maestros u otras circunstancias.

Para revisar el plan integral, haga clic aquí.

– 

Hội đồng Giáo dục Học khu Thống nhất Santa Ana đã phê duyệt vào thứ ba một kế hoạch toàn diện để tiếp tục giảng dạy một cách an toàn cho năm học sắp tới. Kế hoạch bao gồm các quy định cho hướng dẫn trực tiếp, học tập ảo và các mô hình lai của một số tùy chọn. Kế hoạch được thiết kế để ưu tiên sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Nó cho phép hướng dẫn chuyển đổi hiệu quả giữa các mô hình khi chúng tôi tiếp tục điều hướng qua đại dịch COVID-19 đang diễn ra này.

Các quyết định về việc thực hiện mô hình nào tại thời điểm giảng dạy sẽ được xác định theo hướng dẫn từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe địa phương, tiểu bang và liên bang, cùng với đầu vào từ cộng đồng, lãnh đạo Hội đồng và Quận. Các mô hình lai bao gồm việc chia học sinh thành các đoàn hệ tham dự các trường vào các ngày khác nhau trong tuần để đảm bảo sử dụng các giao thức phân tán xã hội trong các lớp học và trong các khu vực chung khác. Đối với các trường tiểu học, một lựa chọn lai sẽ liên quan đến việc có một nửa số học sinh đến trường vào thứ Hai và thứ Ba, và nửa còn lại tham dự vào Thứ Năm và Thứ Sáu. Khi không đi học, học sinh sẽ học hầu như. Thứ Tư sẽ được dành làm ngày làm việc chuyên nghiệp của giáo viên.

Kế hoạch cũng cho phép sinh viên nhận hướng dẫn hoàn toàn thông qua Học viện ảo của SAUSD cho những người thích môi trường học tập hoàn toàn ảo. Các điều khoản khác được bao gồm cho sinh viên có nhu cầu đặc biệt. Ngày giảng dạy đầu tiên dự kiến ​​được ấn định vào ngày 10 tháng 8, nhưng nó có thể bị trì hoãn tùy thuộc vào việc học khu cần cung cấp thêm sự phát triển chuyên môn cho giáo viên hay các trường hợp khác.

Để xem lại kế hoạch toàn diện bấm vào đây.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights