Thu. May 30th, 2024

In response to community concerns, the City of Santa Ana and the Orange County Health Care Agency investigated and shut down over 100 sidewalk food vending locations that were found to be selling food unfit for human consumption and operating without the proper health permit over the past six weeks.

The City’s Code Enforcement Division in partnership with the Health Care Agency’s Environmental Health Division (EHD) conducted the operation, accompanied by Santa Ana Police Department personnel.

“While enjoying meals from street vendors has become popular, we cannot allow unsafe food conditions to endanger public health,” Mayor Valerie Amezcua said. “I applaud City and County staff’s efforts to protect our residents.”

Under the California Retail Food Code, certain food-vending facilities, including food trucks and mobile food vendors, are required to obtain the proper health permit and authorization from the local public health agency. As part of the joint enforcement effort, it was determined that the sidewalk vendors did not possess the proper permit to operate, the food being sold and distributed was prepared and maintained outside the requirements of State standards, i.e., Retail Food Code, and that the food was unsafe. Accordingly, EHD inspectors with the assistance of City staff, as authorized by Health and Safety Code section 114393, impounded the food.

California law under SB 946 severely limits local governments from regulating or prohibiting sidewalk vending outright. City Code Enforcement and Orange County EHD staff will continue to conduct additional inspections to ensure that those that are operating do so safely and with the proper health permits. In addition to collaborating with the County, City staff will initiate a revision to the Santa Ana Municipal Code to augment the City’s ability to regulate, enforce, and address local concerns related with this type of food vending.

When buying food from a street vendor, members of the public are advised to check that a health permit is displayed.

La Ciudad de Santa Ana cerró más de 100 vendedores ilegales de comida callejera

Respondiendo a las preocupaciones de la comunidad, la Ciudad de Santa Ana y la Agencia de Cuidado de Salud del Condado de Orange investigaron y cerraron más de 100 locales de venta de comida en las banquetas que vendían alimentos inadecuados para el consumo humano y operaban sin el permiso de salud necesario durante las últimas seis semanas.

La División de Cumplimiento de Códigos de la Ciudad junto con la División de Salud Ambiental (EHD) de la Agencia de Cuidado de Salud realizaron la operación, acompañados por oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana.

“Aunque disfrutar de las comidas de los vendedores en la calle se ha vuelto popular, no podemos permitir que las condiciones de la comida pongan en peligro la salud pública”, dijo la Alcaldesa Valerie Amezcua. “Aplaudo a los esfuerzos de los empleados de la Ciudad y el Condado protegiendo a nuestros residentes.”

Respecto al Código de Ventas de Alimentos de California, ciertas instalaciones de venta de comida, incluyendo a los camiones de comida y los vendedores ambulantes, deben obtener el permiso de salud adecuado y la autorización de la agencia de salud pública local. Como parte del esfuerzo de cumplimiento, se determinó que los vendedores en las banquetas no poseían el permiso adecuado para operar, y los alimentos que se vendían y distribuían se prepararon y mantuvieron fuera de los requisitos de las normas estatales, es decir, el Código de Ventas de Alimentos, y que la comida no era segura. En consecuencia, los inspectores del condado con la ayuda de los empleados de la Ciudad, autorizados por la sección 114393 del Código de Salud y Seguridad, confiscaron la comida.

La ley de California bajo SB 946 limita severamente a los gobiernos locales de regular o prohibir la venta en las banquetas. Empleados del Cumplimiento del Código de la Ciudad y del Condado de Orange continuarán realizando inspecciones adicionales para garantizar que aquellos que están operando lo hagan de manera segura y con los permisos de salud adecuados. Además de colaborar con el Condado, empleados de la Ciudad iniciarán una revisión del Código Municipal de Santa Ana para aumentar la capacidad de la Ciudad para regular, hacer cumplir y abordar las preocupaciones locales relacionadas con este tipo de venta de comida.

Al comprar comida de un vendedor en la calle, se les recomienda a los miembros del público que verifiquen un permiso de salud.

Thành phố Santa Ana đóng cửa hơn 100 nhà cung cấp thức ăn đường phố bất hợp pháp

Để phúc đáp các mối lo ngại của cộng đồng, Thành Phố Santa Ana và Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Orange đã điều tra và đóng cửa hơn 100 địa điểm bán thức ăn trên đường phố do các cơ sở này bị phát hiện là bán thực phẩm không phù hợp cho người tiêu dùng và hoạt động không có giấy phép về an toàn thực phẩm và sức khỏe phù hợp quá sáu tuần.

Cơ Quan Thực Thi Luật của Thành Phố có hợp tác với Ban Sức Khỏe Môi Trường (EHD) của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe đã tổ chức hoạt động này, với sự đồng hành của nhân sự từ Cơ Quan Cảnh Sát Santa Ana.

“Mặc dù việc thưởng thức đồ ăn từ các cơ sở trên đường phố trở nên phổ biến, chúng ta không thể cho phép các loại thực phẩm không an toàn gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng,” Thị Trưởng Valerie Amezcua phát biểu. “Tôi biểu dương nỗ lực của nhân viên Quận và Thành Phố trong việc bảo vệ cư dân của chúng ta.”

Theo Bộ Luật Bán Lẻ Thực Phẩm California, một số cơ sở bán thức ăn, bao gồm xe bán thức ăn và các cơ sở lưu động, được quy định phải có giấy phép an toàn thực phẩm phù hợp và sự chấp thuận từ cơ quan chăm sóc sức khỏe công cộng ở địa phương. Là một phần của nỗ lực hợp tác thực thi luật, chúng tôi phát hiện một số cơ sở bán thức ăn ở lề đường không có giấp phép phù hợp để hoạt động, thức ăn được bán và phân phối được chuẩn bị vượt ngoài các quy định theo tiêu chuẩn của Tiểu Bang, là Bộ Luật Bán Lẻ Thực Phẩm, và rằng thức ăn từ các cơ sở này là không an toàn. Theo đó, các thanh tra viên của EHD với sự hỗ trợ của nhân viên Thành Phố, với sự cho phép của Bộ Luật An Toàn và Sức Khỏe mục 114393, đã tịch thu các thực phẩm này.

Luật California theo SB 946 hạn chế đáng kể chính quyền địa phương trong việc ra quy định hoặc cấm hoàn toàn việc bán thức ăn trên đường phố. Nhân viên EHD của Quận Orange và Cơ Quan Thực Thi Luật của Thành Phố sẽ tiếp tục tổ chức các buổi thanh tra để đảm bảo các cơ sở đang hoạt động sẽ theo cách an toàn với các giấy phép an toàn thực phẩm và sức khỏe phù hợp. Ngoài sự hợp tác với Quận, nhân viên của Thành Phố sẽ bắt đầu điều chỉnh Bộ Luật Thành Phố Santa Ana để tăng cường khả năng lập quy tắc, thực thi và giải quyết các mối lo ngại ở địa phương liên quan đến loại hình thức ăn đường phố này.

Khi mua thức ăn từ cơ sở trên đường phố, công chúng được khuyến khích lưu ý kiểm tra giấy phép an toàn thực phẩm và sức khỏe được trưng bày.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

4 thoughts on “The City of Santa Ana shut down over 100 illegal street food vendors”
  1. This is ridiculous. These people are trying to earn a living. They remove food entrepreneurs but allow murderous graffiti vandal street gang members to roam the City of Santa Ana with no firearms permits displayed in their cholo mobile windows. I’d rather get food poisoning than shot at by a gangbanger with no firearm permit displayed on their cholo mobile window!

  2. What are the costs for getting all the requirements? Is there a recWas it the private citizens or community businesses?ord of what the complaints are and who made them?

    1. Who cares they need to get rid of all these vendors on side walks. They leave trash dont pay taxes permits are not hard to get. Besides all them taco spots are from LA send them back before it starts looking like south LA. THEM TACOS SUCK ANYWAY all taste the same

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights