Thu. Apr 18th, 2024

Happy Holidays from the City of Santa Ana! City Hall will be closed on Dec. 26 and Jan. 2, 2023 in observance of Christmas and the New Year. We will reopen on Tuesday, Jan. 3, 2023.

 • City Hall and non-essential facilities will be closed Dec. 26, 2022 and Jan. 2, 2023.
 • The Main Library and Newhope Library will be closed on Dec. 26 and Jan. 2 but we will offer modified service hours from December 23, 2022 to January 2, 2023.
 • Public Works Central Files will be closed Dec. 22 – 26.
 • Recreation and community centers will be closed during the week of Dec. 26 – 30.
 • Street sweeping is canceled on Dec. 23 and 26, 2022 and Jan. 2, 2023.
 • Trash collection will be delayed by one day the week of Dec. 26, 2022 and Jan. 2, 2023.

Emergency services will operate normally. Find more details on City services during the closure at https://www.santa-ana.org/2022-holiday-closures/

Cierres de la Ciudad de Santa Ana 

¡Felices Fiestas de parte de la Ciudad de Santa Ana! El Ayuntamiento estará cerrado el lunes 26 de diciembre de 2022 y el lunes 2 de enero de 2023. Reabrirá el lunes 3 de enero de 2022.

 • El Ayuntamiento y otras instalaciones estarán cerradas el 26 de diciembre de 2022 y el 2 de enero de 2023.
 • La Biblioteca Principal y la Biblioteca Newhope estarán cerradas el 26 de diciembre y el 2 de enero, pero ofrecen un horario de servicio modificado del 23 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023.
 • Los Archivos Centrales de Obras Públicas estarán cerrados del 22 al 26 de diciembre.
 • Los centros comunitarios y recreacionales estarán cerrados durante la semana del 26 al 30 de diciembre.
 • El barrido de calles se cancela el 23 y 26 de diciembre de 2022 y el 2 de enero de 2023.
 • La recolección de basura se retrasará un día la semana del 26 de diciembre de 2022 y el 2 de enero de 2023.

Los servicios de emergencia operarán con normalidad. Encuentre más detalles sobre los servicios de la Ciudad durante el cierre aquí: https://www.santa-ana.org/2022-holiday-closures/

Cierres de la Ciudad de Santa Ana 

Thành Phố Santa Ana Chào Đón Ngày Lễ! Chúng tôi sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào 26 Tháng Mười Hai và 2 Tháng Một, 2023 để đón Giáng Sinh và Năm Mới. Chúng tôi sẽ mở cửa làm việc trở lại vào Thứ Ba, ngày 3 Tháng Một, 2023.

 • Tòa Thị Chính và các cơ quan không cung cấp dịch vụ thiết yếu sẽ đóng cửa ngày 26 Tháng Mười Hai và 2 Tháng Một, 2023.
 • Thư Viện Main và Newhope sẽ đóng cửa ngày 26 Tháng Mười Hai và 2 Tháng Một, 2023 nhưng chúng tôi sẽ có điều chỉnh giờ cung cấp dịch vụ từ 23 Tháng Mười Hai, 2022 đến 2 Tháng Một, 2023.
 • Trung Tâm Lưu Trữ Hồ Sơ của Cơ Quan Công Chánh sẽ đóng cửa từ 22 – 26 Tháng Mười Hai.
 • Các trung tâm cộng đồng và giải trí sẽ đóng cửa trong tuần từ 26 – 30 Tháng Mười Hai.
 • Không quét đường vào 23 và 26 Tháng Mười Hai, 2022 và 2 Tháng Một, 2023.
 • Dịch vụ lấy rác sẽ trễ một ngày trong tuần 26 Tháng Mười Hai, 2022 và 2 Tháng Một, 2023.

Các dịch vụ cấp cứu vẫn hoạt động bình thường. Hãy xem đầy đủ chi tiết về các dịch vụ của Thành Phố trong thời gian đóng cửa tại https://www.santa-ana.org/2022-holiday-closuresBy Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights