Tue. Mar 5th, 2024

What should the future of Santa Ana look like? What kind of housing and development should be constructed? What type of road improvements and transportation options do we need? How important are parks?

These are just some of the questions addressed by the City of Santa Ana’s General Plan, which sets long-range planning policies that reflect the aspirations and values of residents, landowners, businesses, and organizations within the community. Now it is time to complete the General Plan update process, and the City of Santa Ana wants to know what you think.

On Sept. 14, the Planning Commission will hold a public hearing on the Draft Environmental Impact Report for the Comprehensive General Plan Update. It will also have a study session on the General Plan elements, of which there are 12 focusing on a variety of community issues.

Additional information related to the project can be found at www.santa-ana.org/general-plan.

Meeting Details: Monday, September 14, 2020, at 5:30 p.m. In accordance with COVID-19 health orders, there will not be an in-person meeting. View the meeting on YouTube at www.youtube.com/cityofsantaanavideo/live or stream at www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

The meeting agenda with full details of the Planning Commission’s proposed actions may be found on the City website 72 hours prior to the public hearing at www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

If you require translation services to participate in this meeting, please contact Sarah Bernal at sbernal@santa-ana.org no later than 48 hours prior to the scheduled meeting.

Written Comments: You may send your written comments to Sarah Bernal, Recording Secretary, by mail at City of Santa Ana, 20 Civic Center Plaza – M20, Santa Ana, CA 92701 or via e-mail at ecomments@santa-ana.org (reference ‘”Planning Commission”). Make sure to include your name, whether you are in support of or in opposition to the item and why. Comments received by 5 p.m. on the day of the meeting will be distributed to the Commission prior to the start of the meeting and will also be posted on our website at www.santa-ana.org/cc/city-meetings. The Clerk will provide a summary report of the comments received on each item. Comments received after 5 p.m. may not be distributed to the Commission but will be posted on the City’s website at the earliest possible opportunity after the meeting.

Phone Comments: You may comment by phone while the meeting is in progress by calling 669-900-9128, Meeting ID: 315 965 149. While the item that you would like to comment on is being discussed, dial *9 to let us know that you want to speak. You will have 3 minutes to state your name, whether you are in support of or in opposition to the item, and why.

For more information, contact Verny Carvajal with the Planning and Building Agency at vcarvajal@santa-ana.org or call (714) 667-2781.

La Comisión de Planificación discutirá la Actualización del Plan General y el Informe de Impacto Ambiental el 14 de septiembre

¿Cómo debería ser el futuro de Santa Ana? ¿Qué tipo de vivienda y desarrollo se debe construir? ¿Qué tipo de mejoras viales y opciones de transporte necesitamos? ¿Cuán importantes son los parques?

Estas son solo algunas de las preguntas que aborda el Plan General de la Ciudad de Santa Ana, que establece políticas de planificación a largo plazo que reflejan las aspiraciones y valores de los residentes, propietarios de tierras, empresas y organizaciones dentro de la comunidad. Ahora es el momento de completar el proceso de actualización del Plan General y la Ciudad de Santa Ana quiere saber lo que usted piensa.

El 14 de septiembre, la Comisión de Planificación llevará a cabo una audiencia pública sobre el Borrador del Informe de Impacto Ambiental para la Actualización Integral del Plan General. También tendrá una sesión de estudio sobre los elementos del Plan General, de los cuales 12 se centrarán en una variedad de temas comunitarios.

Se puede encontrar información adicional relacionada con el proyecto en www.santa-ana.org/general-plan.

Detalles de la reunión: Lunes 14 de septiembre de 2020 a las 5:30 pm. De acuerdo con las órdenes de salud COVID-19, no habrá una reunión en persona. Vea la reunión en YouTube en www.youtube.com/cityofsantaanavideo/live o por transmisión digital en www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

La agenda de la reunión con todos los detalles de las acciones propuestas por la Comisión de Planificación se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad 72 horas antes de la audiencia pública en www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Si necesita servicios de traducción para participar en esta reunión, comuníquese con Sarah Bernal en sbernal@santa-ana.org a más tardar 48 horas antes de la reunión programada.
Comentarios por escrito: Puede enviar sus comentarios por escrito a Sarah Bernal, Secretaria de Actas, por correo postal a City of Santa Ana, 20 Civic Center Plaza – M20, Santa Ana, CA 92701 o por correo electrónico a ecomments@santa-ana.org (haga referencia a “Comisión de Planificación”). Asegúrese de incluir su nombre, ya sea que esté a favor o en contra del artículo y por qué. Los comentarios recibidos antes de las 5:00 p.m. del día de la reunión se distribuirán a la Comisión antes del inicio de la reunión y también se publicarán en nuestro sitio web en www.santa-ana.org/cc/city-meetings. La secretaria proporcionará un informe resumido de los comentarios recibidos sobre cada tema. Los comentarios recibidos después de las 5 p.m. no se pueden distribuir a la Comisión, pero se publicarán en el sitio web de la ciudad lo antes posible después de la reunión.

Comentarios telefónicos: Puede comentar por teléfono mientras la reunión está en progreso llamando al 669-900-9128, ID de reunión: 315 965 149. Mientras se está discutiendo el tema sobre el que le gustaría comentar, marque * 9 para informarnos. que quieres hablar. Tendrá 3 minutos para decir su nombre, si está a favor o en contra del artículo y por qué.

Para obtener más información, comuníquese con Verny Carvajal con la Agencia de Planificación y Construcción en vcarvajal@santa-ana.org o llame al (714) 667-2781.

Ủy ban Kế hoạch thảo luận về Cập nhật Kế hoạch Tổng thể và Báo cáo Tác động Môi sinh vào ngày 14 tháng 9

Tương lai của Santa Ana sẽ như thế nào? Nên xây cất kiểu nhà và phát triển thế nào? Chúng ta cần cải tiến đường phố nào và có những lựa chọn phương tiện di chuyển nào? Công viên quan trọng như thế nào?

Đây chỉ là một số câu hỏi được giải quyết trong Quy hoạch Tổng thể của Thành phố Santa Ana, trong đó đặt ra các chính sách cho kế hoạch dài hạn cho thấy nguyện vọng và đánh giá của cư dân, chủ đất, thương nghiệp và các tổ chức trong cộng đồng. Bây giờ đã đến lúc hoàn tất quá trình cập nhật Kế hoạch Tổng thể và Thành phố Santa Ana muốn biết suy nghĩ của quý vị.

Vào ngày 14 tháng 9, Ủy ban Kế hoạch sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai về Dự thảo Báo cáo Tác động Môi sinh để Cập nhật Kế hoạch Tổng thể Toàn diện. Cũng sẽ có một khóa nghiên cứu về các phần của Kế hoạch Tổng thể, trong đó có 12 phần tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau của cộng đồng.

Quý vị có thể biết thêm thông tin về dự án tại www.santa-ana.org/general-plan.

Chi tiết cuộc họp: Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020, lúc 5:30 chiều. Theo sắc lệnh y tế COVID-19, sẽ không họp trực tiếp. Quý vị có thể xem cuộc họp trên YouTube tại www.youtube.com/cityofsantaanavideo/live hoặc tại www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Quý vị có thể xem chương trình họp với đầy đủ chi tiết về các hành động được Ủy ban Kế hoạch đề nghị trên trang web của Thành phố 72 giờ trước phiên điều trần công khai tại www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Nếu quý vị cần phiên dịch viên để tham gia cuộc họp, vui lòng liên lạc Sarah Bernal qua sbernal@santa-ana.org không muộn hơn 48 giờ trước khi cuộc họp diễn ra theo lịch.

Bình luận bằng văn bản: Quý vị có thể gửi bình luận bằng văn bản của mình cho Sarah Bernal, Thư ký ghi chép, qua đường bưu điện tại Santa Ana, 20 Civic Center Plaza – M20, Santa Ana, CA 92701 hoặc qua e-mail tại ecomments@santa-ana.org (đề cập đến “Ủy ban Kế hoạch”). Quý vị nhớ đảm bảo ghi tên của mình, cho dù quý vị ủng hộ hay phản đối mục đó và lý do tại sao. Bình luận phải được nhận chậm nhất là 5 giờ chiều vào ngày cuộc họp diễn ra và sẽ được gửi cho Ủy ban trước khi cuộc họp được bắt đầu và cũng sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi tại www.santa-ana.org/cc/city-meetings. Thư ký sẽ cung cấp một báo cáo tóm tắt các bình luận nhận được đối với mỗi mục. Các bình luận nhận được sau 5 giờ chiều có thể không được chuyển cho Ủy ban nhưng sẽ được đăng trên trang web của Thành phố trong thời gian sớm nhất có thể sau cuộc họp.

Gửi bình luận qua Điện thoại: Quý vị có thể gửi bình luận qua điện thoại khi cuộc họp đang diễn ra bằng cách gọi 669-900-9128, ID cuộc họp: 315 965 149. Trong khi mục quý vị muốn bình luận đang được thảo luận, hãy quay số *9 để chúng tôi biết rằng quý vị muốn phát biểu. Quý vị sẽ có 3 phút để nêu tên mình, cho dù quý vị ủng hộ hay phản đối mục đó và lý do tại sao.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc Verny Carvajal Cơ quan lập kế hoạch và xây dựng tại vcarvajal@santa-ana.org hoặc gọi (714) 667-2781.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights