Sun. Dec 10th, 2023

On June 28, 2022, our Code Enforcement Division in conjunction with the Santa Ana Police Department’s Traffic Division completed a Public Nuisance Inspection and Abatement warrant for a residential property in our City.Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?
Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Over $6,700 in fines and numerous complaints and violations due to the property being used as a junkyard and storage facility led to the removal of 30 motor vehicles from the front and rear yards.

The Code Enforcement Division provided relief to the neighborhood affected by this case and continues to work closely within the community to protect public health, safety, and welfare.

To report a complaint about a code violation in Santa Ana, visit https://www.santa-ana.org/submit-a-complaint-online/.

Ciudad retira 30 vehículos chatarra

El 28 de junio de 2022, nuestra División de Cumplimiento de Códigos junto con la División de Tránsito del Departamento de Policía de Santa Ana completaron una orden de Inspección y Reducción de Molestias Públicas para una propiedad residencial en nuestra ciudad.

Más de $6,700 en multas y numerosas quejas e infracciones debido al uso de la propiedad como depósito de “chatarra” causó el retiro de 30 vehículos motorizados de los patios de la propiedad.

La División de Cumplimiento de Códigos brindó alivio al vecindario afectado por este caso y sigue trabajando junto con la comunidad para proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar.

Para reportar una queja sobre una violación del código en Santa Ana, visite https://www.santa-ana.org/submit-a-complaint-online/.

Ban Thi Hành Luật lấy đi 30 xe phế thải

Ngày 28 Tháng Sáu, 2022, Ban Thi Hành Luật của chúng tôi kết hợp với Ban Giao Thông của Cơ Quan Cảnh Sát Santa Ana đã hoàn tất việc Giám Định sự Gây Phiền Nhiễu Công Cộng và gửi trát tòa Làm Giảm phiền nhiễu này cho một bất động sản gia cư trong Thành Phố của chúng ta.

Hơn $6,700 tiền phạt và nhiều khiếu nại cũng như các vi phạm do bất động sản này được sử dụng làm kho bãi và bỏ đồ không sử dụng dẫn đến việc lấy đi hơn 30 xe cơ giới ở sân trước và sân sau.

Ban Thi Hành Luật đã giúp cho khu phố bị ảnh hưởng bởi vụ việc này và sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với cộng đồng để bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi công cộng.

Để báo cáo khiếu nại về việc vi phạm luật ở Santa Ana, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/submit-a-complaint-online/

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights