Sun. Dec 3rd, 2023

In observance of Thanksgiving, Santa Ana City Hall will be closed and there will be no street sweeping on Thursday, Nov. 24, and Friday Nov. 25. Trash pickup will be delayed by one day on Thanksgiving. Libraries will be closed from Nov. 24 to Nov. 27. All community centers will be closed on Thanksgiving, Nov. 24 and Friday, Nov. 25.More street sweeping info: https://www.santa-ana.org/pw/street-sweeping.

Cierres por el Día de Acción de Gracias

En celebración del Día de Acción de Gracias, el Ayuntamiento de Santa Ana estará cerrado y no se barrerán las calles el jueves 24 y viernes 25 de noviembre. La recolección de basura se retrasará un día el Día de Acción de Gracias. Las bibliotecas estarán cerradas del 24 al 27 de noviembre. Todos los centros comunitarios estarán cerrados el Día de Acción de Gracias, el 24 de noviembre y el viernes 25 de noviembre.

Más información sobre el barrido de calles: https://www.santa-ana.org/pw/street-sweeping

Thành Phố Santa Ana Nghỉ Lễ Tạ Ơn

Để chào mừng Lễ Tạ Ơn, Tòa Thị Chính Thành Phố Santa Ana sẽ đóng cửa và không có quét đường vào Thứ Năm, 24 Tháng Mười Một, và Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một. Việc lấy rác sẽ được hoãn một ngày vào Lễ Tạ Ơn. Thư Viện sẽ đóng cửa từ 24 Tháng Mười Một đến 27 Tháng Mười Một. Tất cả trung tâm cộng đồng sẽ đóng cửa vào Lễ Tạ Ơn 24 Tháng Mười Một và Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một.

Xem thêm thông tin về quét đường: https://www.santa-ana.org/pw/street-sweeping

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

One thought on “No street sweeping in Santa Ana on Nov. 24 and 25”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights