Wed. Jun 12th, 2024

The athletic fields at Memorial Park will closed due to turf renovation from May 31 through August 15, 2022. The fields will be fenced off completely and will not be open to the public.
Please use alternate athletic fields nearby while Memorial Park fields are under construction.

If you have any questions, please contact Public Works Park Maintenance at (714) 647-3324. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Los campos deportivos de Memorial Park estarán cerrados hasta Agosto

Los campos deportivos en Memorial Park estarán cerrados debido a la renovación del césped desde el 31 de mayo hasta el 15 de agosto de 2022. Los campos estarán cercados por completo y no estarán abiertos al público.

Use campos deportivos alternativos cercanos mientras los campos del Memorial Park están en construcción.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mantenimiento de Parques de Obras Públicas al (714) 647-3324 . Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

Các sân thể thao của Công viên Tưởng niệm đóng cửa cho đến tháng 8

Các sân thể thao tại Công viên Tưởng niệm sẽ đóng cửa để cải tạo mặt cỏ từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 năm 2022. Các sân sẽ được rào lại hoàn toàn và sẽ không mở cửa cho công chúng.

Vui lòng sử dụng các sân điền kinh thay thế gần đó trong khi các sân của Công viên Tưởng niệm đang được xây dựng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bảo trì Công viên Công trình Công cộng theo số (714) 647-3324 . Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.

Cabrillo Park Closed, May 25 through August 31, 2022

Cabrillo Park will be closed due to an irrigation renovation project from May 25 through August 31, 2022. The park will be fenced off completely and will not be open to the public.

Please use alternate parks nearby while Cabrillo Park is under construction.

If you have any questions, please contact Public Works Construction at (714) 647-5074. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Parque Cabrillo Cerrado, del 25 de mayo al 31 de Agosto de 2022

Cabrillo Park estará cerrado debido a un proyecto de renovación de riego desde el 25 de mayo hasta el 31 de agosto de 2022. El parque estará cercado por completo y no estará abierto al público.

Utilice parques alternativos cercanos mientras Cabrillo Park está en construcción.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Public Works Construction al (714) 647-5074 . Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y gracias por su comprensión.

Công viên Cabrillo đóng cửa, từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022

Công viên Cabrillo sẽ đóng cửa do dự án cải tạo thủy lợi từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Công viên sẽ bị rào lại hoàn toàn và sẽ không mở cửa cho công chúng.

Vui lòng sử dụng các công viên thay thế gần đó trong khi Công viên Cabrillo đang được xây dựng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Xây dựng Công trình Công cộng theo số (714) 647-5074 . Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã thông cảm.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights