Tue. Mar 5th, 2024

The City of Santa Ana has created webpages in English, Spanish and Vietnamese to help residential and commercial tenants understand the City and State moratoriums on evictions and foreclosures during the COVID-19 pandemic.

The webpages include frequently asked questions, a sample letter that renters can use to advise their landlord of their inability to pay rent due to COVID-19, legal resources and more. The websites are:

On March 17, 2020, following the declarations of emergency by the federal and state governments due to the global Coronavirus (COVID-19) pandemic, the City of Santa Ana proclaimed a local emergency to help further preserve the health and safety of its residents during the pandemic. The City’s declaration authorized the City Manager to establish a moratorium on residential and commercial evictions or foreclosures of tenants unable to pay rent or mortgages due to financial impacts caused by the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). On March 19, 2020, the City Manager issued an Executive Order that officially imposes the moratorium. On March 27, 2020, California Governor Newsom issued Executive Order N-37-20 relating to residential evictions.

The Executive Orders by the City Manager and Governor Newsom:

• Halt foreclosures and evictions due to non-payment of rent by residential and commercial tenants impacted by the novel Coronavirus (COVID-19) from March 19, 2020, through May 31, 2020, but it may be extended.
• A landlord cannot charge or collect a late fee for rent in these circumstances.
• Tenants must take steps to notify the landlord before the day rent is due in order to gain the protections of the Executive Order.
• The eviction moratorium does not relieve affected tenants of their responsibility to pay rent or for any unpaid rent during the moratorium. Once the moratorium is over, a landlord may collect any unpaid rent, but may not charge late fees. Tenants will have up to 6 months following the expiration of the local emergency to repay any back rent due.

For news, resources and video updates from Mayor Miguel A. Pulido about COVID-19, please visit www.santa-ana.org/covid19.

Lo Que Usted Necesita Saber Acerca de las Moratorias en Desalojos y Ejecuciones Hipotecarias

La Ciudad de Santa Ana ha creado páginas web en inglés, español y vietnamita para ayudar a los inquilinos residenciales y comerciales a entender las moratorias de la Ciudad y del Estado sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias durante la pandemia del COVID-19.

Las páginas web incluyen preguntas frecuentes, una muestra de una carta que los inquilinos pueden usar para notificar al casero/propietario sobre su incapacidad de pagar el alquiler debido al COVID-19, recursos legales y más. Los sitios web son:

Inglés: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-english

Español: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-spanish

Vietnamita: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-vietnamese

El 17 de marzo del 2020, luego de las declaraciones de emergencia por parte del gobierno federal y estatal debido a la pandemia global del coronavirus (COVID-19), la Ciudad de Santa Ana proclamó una emergencia local para ayudar a preservar más la salud y seguridad de sus residentes durante la pandemia. La declaración de la Ciudad autorizó a la Gerente Municipal a establecer una moratoria en desalojos o ejecuciones hipotecarias residenciales y comerciales de inquilinos que no pueden pagar alquileres o hipotecas debido a repercusiones financieras causadas por la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). El 19 de marzo del 2020, la Gerente Municipal expidió una Orden Ejecutiva que impone la moratoria oficialmente. El 27 de marzo del 2020, el Gobernador de California Newsom expidió la Orden Ejecutiva N-37-20 sobre los desalojos residenciales.

Las Órdenes Ejecutivas por la Gerente Municipal y el Gobernador Newsom:
• Ponen un alto a desalojos y ejecuciones hipotecarias debido a impago de alquiler por parte de inquilinos residenciales y comerciales afectados por el novel coronavirus (COVID-19) del 19 de marzo del 2020 al 31 de mayo del 2020, pero se puede extender.
• Un arrendador no puede cobrar o colectar un recargo por alquiler atrasado en estas circunstancias.
• Los inquilinos deben tomar medidas para informar al arrendador antes de la fecha de vencimiento del alquiler a fin de obtener las protecciones de la Orden Ejecutiva.
• La moratoria en desalojos no exime a los inquilinos afectados de su responsabilidad de pagar el alquiler o cualquier alquiler no pagado durante la moratoria. Una vez que termine la moratoria, un arrendador puede colectar el alquiler no pagado, pero no puede cobrar cuotas por pagos atrasados. Los inquilinos tendrán hasta 6 meses luego de la expiración de la emergencia local para pagar cualquier alquiler atrasado.

Para noticias, recursos y actualizaciones por video de parte del Alcalde Miguel A. Pulido acerca del COVID-19, por favor visite www.santa-ana.org/covid19.

Những điều quý vị cần biết về lệnh ngưng trục xuất và xiết nhà

(NOTE: This release was previously issued in English and can be viewed at https://local.nixle.com/alert/7907064/)

Thành phố Santa Ana đã tạo những trang thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt nhằm giúp người dân hiểu về lệnh tạm ngưng trục xuất và xiết nhà của Thành phố và tiểu bang trong đại dịch COVID-19.

Trên các trang thông tin này, quý vị có thể tìm thấy những câu hỏi thường gặp, thư mẫu mà người thuê nhà có thể sử dụng để làm việc với chủ nhà về việc họ không có khả năng trả tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID-19, các địa chỉ tư vấn về pháp lý và nhiều thông tin khác. Địa chỉ của các trang web là:

Tiếng Anh: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-english

Tiếng Tây Ban Nha: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-spanish

Tiếng Việt: www.santa-ana.org/moratorium-evictions-and-foreclosures-vietnamese

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, sau tuyên bố khẩn cấp của chính quyền liên bang và tiểu bang về đại dịch coronavirus (COVID-19), Thành phố Santa Ana đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương để giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn của cư dân toàn thành phố trong thời gian này. Tuyên bố của Thành phố đã cho phép Quản đốc Thành phố thiết lập lệnh ngưng trục xuất những người thuê nhà để ở, thuê nhà với mục đích thương mại và ngưng xiết nhà của những người thuê hoặc mua mà không thể trả các khoản tiền thuê/trả góp mua nhà hàng tháng vì tình hình tài chính của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus 2019 (COVID-19). Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Quản đốc Thành phố đã ban hành sắc lệnh chính thức áp đặt lệnh ngưng trục xuất. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, Thống đốc tiểu bang California Newsome đã ban hành Sắc lệnh N-37-20 liên quan đến các vụ trục xuất dân cư.

Sắc lệnh được ban hành bởi Quản đốc thành phố và Thống đốc Newsom
• Ngừng việc xiết nhà và trục xuất những người đi thuê không trả tiền thuê nhà cho chủ nhà, kể cả nhà ở và nhà thuê để kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi coronavirus (COVID-19) từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, nhưng nó có thể được gia hạn.
• Chủ nhà không được tính phí hoặc thu phí trả tiền thuê trễ trong những trường hợp này.
• Người thuê nhà phải thực hiện các bước để thông báo cho chủ nhà trước khi đến hạn trả tiền thuê nhà để có được sự bảo vệ của Sắc lệnh này.
• Lệnh ngưng trục xuất không miễn trừ trách nhiệm của những người đi thuê trong việc trả tiền thuê nhà trong thời gian lệnh này có hiệu lực. Khi lệnh ngưng trục xuất kết thúc, chủ nhà có thể thu bất kỳ khoản tiền thuê đến hạn nào mà chưa được trả, nhưng có thể không tính phí trả trễ. Người thuê nhà sẽ có tối đa 6 tháng sau khi việc tuyên bố tình tình trạng khẩn cấp tại địa phương được dỡ bỏ để hoàn trả bất kỳ khoản tiền thuê còn nợ nào.

Để biết tin tức và các thông tin khác và video cập nhật tin tức từ Thị trưởng Miguel A. Pulido về COVID-19, vui lòng truy cập www.santa-ana.org/covid19.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights