Tue. Jun 25th, 2024

Starting today, October 16, 2023, Vote-By-Mail Ballots and a Voter Information Guide are being sent by mail to registered Ward 3 voters only for a recall measure asking if Mayor Pro Tem Jessie Lopez should be recalled (removed) from the office of Councilmember for Ward 3, City of Santa Ana.

The Santa Ana City Council called this special election for Tuesday, November 14, 2023, pursuant to the Elections Code, following the certification of signatures on a recall petition earlier this year. Ward 3 voters have until 8:00 P.M. on November 14, 2023 to cast their ballot.

For more information on voting options, including a map of ballot drop boxes and vote centers, visit: santa-ana.org/elections.

Elección Especial de Destitución – Distrito 3

A partir de hoy, 16 de octubre del 2023, se están enviando por correo Boletas de votación por correo y una Guía de información para el votante únicamente a los votantes empadronados del Distrito 3 para una medida de destitución en la que se pregunta si Jessie López debe ser destituida (removida) del cargo de Concejal del Distrito 3 de la Ciudad de Santa Ana. 

El Concejo Municipal de Santa Ana convocó esta elección especial para el martes 14 de noviembre del 2023, de conformidad con el Código Electoral, tras la certificación de firmas en una petición de destitución a principios de este año. Los electores del Distrito 3 tienen hasta las 8:00 pm del 14 de noviembre del 2023 para emitir su voto.

Para mayores informes sobre las opciones de votación, incluyendo un mapa de los buzones y centros de votación, visite: santa-ana.org/elections.

Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt – Khu 3

Bắt đầu từ hôm nay, 16 Tháng Mười, 2023, Phiếu Bầu-qua-Thư và Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri sẽ được gửi qua đường bưu điện đến các cử tri đã ghi danh ở Khu 3 cho cuộc bầu cử bãi nhiệm với câu hỏi liệu Jessie Lopez có nên bị bãi nhiệm (cách chức) khỏi chức vụ Nghị Viên Hội Đồng của Khu 3, Thành Phố Santa Ana hay không.

Hội Đồng Thành Phố Santa Ana tiến hành cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt này vào Thứ Ba, 14 Tháng Mười Một, 2023, theo Bộ Luật Bầu Cử, sau khi có chứng nhận về các chữ ký của thỉnh nguyện bãi nhiệm vào đầu năm nay. Cử tri của Khu 3 sẽ có thời gian đến 8:00 P.M. vào ngày 14 Tháng Mười Một, 2023 để bỏ phiếu.

Để có thêm thông tin về các lựa chọn bỏ phiếu, bao gồm bản đồ các thùng đựng phiếu bầu và trung tâm bầu cử, hãy vào trang: santa-ana.org/elections.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights