Wed. Feb 28th, 2024

The City of Santa Ana is beginning its annual budget process, and we want to hear from you! Public input is important to the City’s transparent and inclusive budget process. The Finance and Management Services Agency is hosting a series of community budget meetings where members of the public can learn more about the City’s budget and provide input. Spanish and Vietnamese interpreters will be available.

 • Thursday, March 24: 7-8:30 p.m., Com-Link Meeting at the Police Community Room, 60 Civic Center Plaza
 • Monday, April 11: 6-7 p.m., Newhope Library, 122 N. Newhope St.
 • Monday, April 18: 6-7 p.m., Pentecostal Church of God, 1025 W. Memory Lane
 • Wednesday, April 20: 6-7 p.m., Delhi Community Center, 505 E. Central Ave.
 • Tuesday, April 26: 6-7 p.m., virtual meeting – https://us06web.zoom.us/j/82133024066, Webinar ID: 821 3302 4066
 • Wednesday, April 27: 6-7 p.m., Santa Ana Chamber of Commerce, 1631 W. Sunflower Ave., Suite C-35
 • Monday, May 2: 6-7:30 p.m., El Salvador Community Center, 1825 W. Civic Center Drive

Learn more about the budget at https://www.santa-ana.org/finance/budget.

Reuniones Comunitarias del Presupuesto

¡La Ciudad de Santa Ana está comenzando su proceso de presupuesto anual y queremos su opinión! La opinión del público es importante para el proceso transparente e inclusivo de la Ciudad. La Agencia de Servicios de Administración y Finanzas está organizando una serie de reuniones comunitarias donde los miembros del público pueden obtener más información sobre el presupuesto de la Ciudad y dar sus comentarios. Habrá intérpretes de español y vietnamita disponibles.

 • Jueves, 24 de marzo: 7-8:30 p.m., Reunión de Com-Link en el Salón Comunitario de la Policía, 60 Civic Center Plaza
 • Lunes, 11 de abril: 6-7 p.m., Biblioteca Newhope, 122 N. Newhope St.
 • Lunes, 18 de abril: 6-7 p.m., Iglesia de Dios Pentecostal, 1025 W. Memory Lane
 • Miércoles, 20 de abril: Centro Comunitario de Delhi, 505 E. Central Ave.
 • Martes, 26 de abril: 6-7 p.m., reunión virtual – https://us06web.zoom.us/j/82133024066, Webinar ID: 821 3302 4066
 • Miércoles, 27 de abril: 6-7 p.m., Cámara de Comercio de Santa Ana, 1631 W. Sunflower Ave., Suite C-35
 • Lunes, 2 de mayo: 6-7:30 p.m., Centro Comunitario de El Salvador, 1825 W. Civic Center Drive

Aprenda más sobre el presupuesto en https://www.santa-ana.org/finance/budget.

Buổi Họp Cộng Đồng về Ngân Sách

Thành Phố Santa Ana bắt đầu quy trình lập ngân sách hằng năm của thành phố, và chúng tôi mong muốn lắng nghe ý kiến của quý vị. Góp ý của công chúng rất quan trọng đối với quy trình lập ngân sách toàn diện và minh bạch. Cơ Quan Dịch Vụ Quản Lý và Tài Chính sẽ tổ chức nhiều buổi họp cộng đồng về ngân sách và các thành viên của công chúng có thể tìm hiểu thêm về quy trình lập ngân sách của thành phố cũng như đóng góp ý kiến. Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ có sẵn.

 • Thứ Năm, Ngày 24 Tháng Ba: 7-8:30 giờ tối, Buổi Họp Com-Link tại Phòng Cộng Đồng Sở Cảnh Sát, 60 Civic Center Plaza
 • Thứ Hai, Ngày 11 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, Thư Viện Newhope, 122 N. Newhope St.
  Thứ Hai, Ngày 18 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, Nhà Thờ Hội Thánh Ngũ Tuần của Đức Chúa Trời, 1025 W. Memory Lane
  Thứ Tư, Ngày 20 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, Trung Tâm Cộng Đồng Delhi, 505 E. Central Ave.
  Thứ Ba, Ngày 26 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, buổi họp trực tuyến – https://us06web.zoom.us/j/82133024066, Webinar ID: 821 3302 4066
  Thứ Tư, Ngày 27 Tháng Tư: 6-7 giờ tối, Phòng Thương Mại Santa Ana, 1631 W. Sunflower Ave., Suite C-35
  Thứ Hai, Ngày 2 Tháng Năm: 6-7:30 giờ tối, Trung Tâm Cộng Đồng El Salvador, 1825 W. Civic Center Drive

Hãy tìm hiểu thêm về ngân sách tại https://www.santa-ana.org/finance/budget.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights