Tue. Jun 25th, 2024

With the significant wind event that occurred last week, the greenwaste collection is nearly double that of a normal week in Santa Ana.

This is causing some service delays. Waste Management (WM) is tracking closely the impacted areas. If your area happens to be missed today, please leave your carts out, and they will be collected the following morning. WM is adding drivers to assist, but delays will likely impact this entire week. WM has also scheduled drivers to assist on Saturday to make certain that all will be collected.

Should you have questions about your waste service collection, please call Waste Management at (714) 558-7761. Thank you for your patience and understanding.

Retrasos en la Recolección de Desechos Verdes

Con los importantes vientos que ocurrieron la semana pasada, la recolección de desechos verdes es casi el doble de la de una semana normal en Santa Ana.

Esto está provocando retrasos en el servicio. Waste Management (WM) está siguiendo de cerca las áreas afectadas. Si no se da servicio a su área hoy, deje sus carritos afuera y los recogerán a la mañana siguiente. WM está agregando conductores para ayudar, pero es probable que los retrasos afecten toda esta semana. WM también ha programado a conductores para que ayuden el sábado para asegurarse de que se recojan todos.

Si tiene preguntas sobre el servicio de recolección de desechos, favor de llamar a Waste Management al (714) 558-7761. Gracias por su paciencia y comprensión.

Chậm trễ trong việc thu gom chất thải

Với việc gió lớn xảy ra vào tuần trước, lượng rác từ cây xanh thu gom được gần gấp đôi so với một tuần bình thường ở Santa Ana.

Điều này dẫn đến một số chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ. Phòng Quản lý chất thải (WM) đang theo dõi chặt chẽ các khu vực bị ảnh hưởng. Nếu khu vực của quý vị không được thu gom rác vào hôm nay, vui lòng để thúng rác của quý vị bên ngoài, và chúng sẽ được thu gom vào sáng hôm sau. WM đang bổ sung thêm tài xế để hỗ trợ, nhưng có thể sự chậm trễ còn kéo dài đến hết tuần này. WM cũng đã lên lịch cho tài xế làm việc vào thứ Bảy để đảm bảo rằng tất cả rác thải sẽ được thu gom.

Nếu quý vị có thắc mắc về dịch vụ thu gom chất thải của mình, vui lòng gọi phòng Quản lý Chất thải theo số (714) 558-7761. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và thông cảm.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights