Thu. Apr 18th, 2024

The Santa Ana Public Library is expanding the Main Library’s hours beginning Jan. 9, 2023, creating a more consistent schedule and adding eight more hours of service per week. The Main Library’s new hours are 10 a.m. to 8 p.m. Monday through Thursday, and 10 a.m. to 6 p.m. Friday and Saturday. They are located at 26 Civic Center Plaza, Santa Ana.

The Newhope Library branch at 122 N. Newhope St. is open noon to 8 p.m. Monday and Wednesday, and 10 a.m. to 6 p.m. Tuesday, Thursday, Friday and Saturday.

The Library Services Agency is focused on providing inclusive and equitable access to programs, books, technology and more. The expansion of hours will better meet the needs of the community, while offering greater flexibility for Santa Ana residents to visit and enjoy their local public library.

The Santa Ana Public Library serves approximately 200,000 patrons annually and has 400,000 books, magazines, computers, mobile hotspots, and other materials and resources. For more information about the library’s services, visit https://www.santa-ana.org/library.

#

La Biblioteca Pública de Santa Ana extenderá el horario de la Biblioteca Principal a partir del 9 de enero de 2023, creando un horario más consistente y agregando ocho horas más de servicio por semana. El nuevo horario de la Biblioteca Principal será de 10 de la mañana a 8 de la noche los lunes a los jueves y de 10 de la mañana a 6 de la tarde los viernes y los sábados.

La Biblioteca Newhope en 122 N. Newhope St. está abierta desde el mediodía hasta las 8 de la noche los lunes y los miércoles, y de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde los martes, jueves, viernes y sábados.

La biblioteca se enfoca en brindar acceso inclusivo y equitativo a programas, libros, tecnología y más. El nuevo horario ayudara a satisfacer las necesidades de la comunidad ofreciendo más flexibilidad para que los residentes de Santa Ana visiten y disfruten de su biblioteca pública local.

La Biblioteca Pública de Santa Ana atiende a aproximadamente 200,000 usuarios anualmente y tiene 400,000 libros, revistas, computadoras, aparatos de internet móvil y otros materiales y recursos. Para obtener más información sobre los servicios de la biblioteca, visite https://www.santa-ana.org/library.

#

Thư Viện Công Santa Ana sẽ tăng thời gian hoạt động ở Thư Viện Main bắt đầu từ 9 Tháng Một, 2023, để có lịch trình ổn định và bổ sung 8 giờ dịch vụ mỗi tuần. Giờ hoạt động mới của Thư Viện Main sẽ từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối từ Thứ Hai đến Thứ Năm, và 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Chi nhánh Thư Viện Newhope tại 122 N. Newhope St. mở cửa từ trưa đến 8 giờ tối vào Thứ Hai và Thứ Tư, 10 giờ sáng đến 6 thứ ba, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy.

Cơ Quan Dịch Vụ Thư Viện tập trung vào việc tiếp cận công bằng và toàn diện đến các chương trình, sách, công nghệ và nhiều hơn nữa. Giờ hoạt động được tăng cường sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng, trong khi vẫn cung cấp sự linh hoạt nhiều hơn cho cư dân Santa Ana đến và tận hưởng dịch vụ tại thư viện công ở địa phương của họ.

Thư Viện Công Santa Ana phục vụ khoảng 200,000 khách hằng năm và có 400,000 sách, tạp chí, máy vi tính, dụng cụ kết nối mạng không dây mobile hotspots, và các tài liệu và nguồn thông tin khác. Để có thêm thông tin về các dịch vụ của thư viện, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/library.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights