Wed. May 31st, 2023

Beginning today, March 28, through April 9, traffic lanes will be reduced to one lane in both directions on 17th Street between Flower Street and Greenleaf Avenue, and on Flower Street between 17th Street and Washington Avenue. The lane reductions will be in effect 8 a.m. to 4 p.m. daily due to roadway construction.Access to residences and businesses will be maintained at all times. We recommend using alternate routes or plan for possible delays since these closures will impact traffic flow. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Reducción de carriles en las calles 17th y Flower

Desde hoy, 28 de marzo, hasta el 9 de abril, los carriles de tráfico se reducirán a un solo carril en ambas direcciones en 17th Street entre Flower Street y Greenleaf Avenue, y en Flower Street entre 17th Street y Washington Avenue. Las reducciones de carril estarán vigentes de 8 de la mañana a las 4 de la tarde diariamente debido a la construcción de camino.

En todo momento se mantendrá el acceso a residencias y negocios. Recomendamos usar rutas alternativas o planificar posibles demoras ya que estos cierres afectarán el flujo de tráfico. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y le agradecemos por su comprensión.

Giảm Làn Xe trên 17th và Flower St

Bắt đầu từ hôm nay, 28 Tháng Ba đến 9 Tháng Tư, số làn xe sẽ giảm xuống còn một làn trên mỗi hướng trên 17th Street đoạn giữa Flower Street và Greenleaf Avenue, và trên Flower Street đoạn giữa 17th Street và Washington Avenue. Việc giảm số làn xe sẽ ảnh hưởng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều mỗi ngày do sửa đường.

Việc tiếp cận các khu dân cư và cơ sở kinh doanh vẫn được duy trì trong mọi lúc. Chúng tôi đề nghị sử dụng các tuyến đường thay thế hoặc dự trù việc trì hoãn có thể xảy ra do việc đóng đường ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Chúng tôi cáo lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm của quý vị.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights