Sun. Apr 14th, 2024

March 2-3 is Garage and Yard Sale Weekend in Santa Ana! Garage and yard sales are allowed at residential properties on the first full weekend of March, June, September and December. No permit is needed. Sales may only occur on Saturday and/or Sunday from 8 a.m. to 5 p.m. each day.

For more details about yard sale rules, visit https://www.santa-ana.org/garage-and-yard-sales/.

Fin de semana de venta de garaje y jardín en Santa Ana programado para el 2 y 3 de marzo

¡El 2 y 3 de marzo es el fin de semana de ventas de garaje en Santa Ana! Las ventas de garaje se permiten en propiedades residenciales el primer fin de semana completo de marzo, junio, septiembre y diciembre. No necesita un permiso para participar. Las ventas sólo podrán realizarse los sábados y/o domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde cada día. Para obtener más detalles sobre las reglas de las ventas de garaje, visite https://www.santa-ana.org/garage-and-yard-sales/.

Cuối tuần bán nhà để xe và sân bãi ở Santa Ana diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 3

2-3 Tháng Ba là cuối tuần được cho phép Bán Đồ Cũ ở Sân và Garage trong thành phố Santa Ana! Việc bán đồ cũ trước sân và garage ở khu dân cư được được phép vào cuối tuần đầu tiên của Tháng Ba, Tháng Sáu, Tháng Chín và Tháng Mười Hai. Không cần phải xin giấy phép. Việc bán đồ cũ có thể diễn ra chỉ vào Thứ Bảy và/hoặc Chủ Nhật từ 8 a.m. đến 5 p.m. mỗi ngày. Để xem thêm chi tiết về quy định bán đồ cũ, hãy vào trang https://www.santa-ana.org/garage-and-yard-sales/.

#By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights