Sat. Jun 10th, 2023

To celebrate National Public Works Week, our Public Works Agency is hosting a free community event this Saturday, May 20, from 11 a.m. to 3 p.m. at the Walnut Water Pump Station, located at 723 W. Walnut St.Highlights of the event include free tacos to the first 500 guests, prizes, tours of the state-of-the-art water pump station, a water pipe connection competition, and exhibits from City departments. Free event parking is available in the lot at Flower and Pine streets.

Evento Familiar de Obras Públicas el 20 de mayo

Para celebrar la Semana Nacional de Obras Públicas, nuestra Agencia de Obras Públicas está organizando un evento comunitario gratis este sábado 20 de mayo, de 11 a.m. a 3 p.m. en la Estación de Bombeo de Agua Walnut, 723 W. Walnut St.

El evento incluye tacos gratis para los primeros 500 invitados, premios, recorridos por la estación de bombeo de agua, una competencia de conexión de tuberías de agua y exhibiciones de los departamentos de la Ciudad. El estacionamiento para el evento es gratis, disponible en las calles Flower y Pine.

Cơ Quan Công Chánh Sự kiện cho Gia đình

Để chào đón Tuần Lễ Công Chánh Toàn Quốc, Cơ Quan Công Chánh của chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện miễn phí cho cộng đồng vào Thứ Bảy, 20 Tháng Năm, từ 11 a.m. đến 3 p.m. tại Trạm Bơm Nước Walnut (Walnut Water Pump Station), 723 W. Walnut St.

Điểm nổi bật của sự kiện là 500 phần tacos miễn phí cho 500 khách đầu tiên, giải thưởng, tham quan trạm bơm nước có kỹ thuật hiện đại nhất, thi nối ống nước, và triển lãm từ các cơ quan của Thành Phố. Đậu xe miễn phí tại bãi đậu xe ở góc đường Flower và Pine.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights