Tue. Apr 16th, 2024

The City of Santa Ana Planning Division has extended the comment period for the Draft Program Environmental Impact Report (DPEIR) for the comprehensive update to the General Plan. The comment period will now close at 5:00 p.m. on Tuesday, October 6, 2020. Comments may be sent via US mail or via email at newgeneralplan@santa-ana.org.

Verny Carvajal, Principal Planner
City of Santa Ana, Planning Division
PO BOX 1988 (M-20)
Santa Ana, CA 92702

The Draft General Plan Elements and associated Program EIR are found at www.santa-ana.org/general-plan. Learn more about the Draft General Plan Update, upcoming public meetings, and how to participate on the general plan webpage. For more information you may also call (714) 667-2781.

Se extiende el período para comentarios al 6 de octubre para el Borrador del EIR de la Actualización del Plan General de Santa Ana

La División de Planeación de la Ciudad de Santa Ana ha extendido el período para comentarios para el Borrador del Informe Programático de Impacto Ambiental del Programa (DPEIR) para la actualización integral del Plan General. El período para comentarios ahora cerrará a las 5:00 PM del martes 6 de octubre del 2020. Se pueden enviar comentarios por correo postal o por correo electrónico a newgeneralplan@santa-ana.org.

Verny Carvajal, Principal Planner
City of Santa Ana, Planning Division
PO BOX 1988 (M-20)
Santa Ana, CA 92702

El Borrador de los Elementos del Plan General y el asociado DPEIR se encuentran en www.santa-ana.org/general-plan. Encuentre más informes acerca del Borrador de la Actualización del Plan General, las próximas juntas públicas y cómo participar en el sitio web del plan general. Para más informes también puede llamar al (714) 667-2781.

Thời gian lấy ý kiến cho cập nhật Dự thảo Báo cáo Tác động Môi sinh Cập nhật dự thảo Kế hoạch tổng thể được kéo dài đến ngày 6 tháng 10

Ban Lập kế hoạch của Thành phố Santa Ana đã kéo dài thời gian lấy ý kiến cho Dự thảo Báo cáo về Tác động Môi sinh của chương trình (DPEIR) để cập nhật toàn diện cho Kế hoạch Tổng thể. Thời gian nhận ý kiến sẽ kết thúc vào 5:00 chiều Thứ Ba, ngày 06 tháng 10 năm 2020. Quý vị có thể gửi ý kiến qua thư hoặc qua email đến newgeneralplan@santa-ana.org.

Verny Carvajal, Principal Planner
City of Santa Ana, Planning Division
PO BOX 1988 (M-20)
Santa Ana, CA 92702

Quý vị có thể tìm thấy các mục của Dự thảo Kế hoạch Tổng thể và Chương trình EIR liên quan tại www.santa-ana.org/general-plan. Hãy tìm hiểu thêm về Cập nhật Dự thảo Kế hoạch Tổng thể, các cuộc họp cộng đồng sắp tới và cách tham gia trên trang web của kế hoạch tổng thể. Để biết thêm thông tin, quý vị cũng có thể gọi (714) 667-2781.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights