Tue. Apr 16th, 2024

The second annual Santa Ana Winter Village will once again bring holiday joy and festive fun to the Orange County Civic Center’s Plaza of the Flags from Dec. 8 through Jan. 8.

This City of Santa Ana event will allow participants of all ages to enjoy an outdoor ice-skating rink, live entertainment, holiday shopping, vendors, local food trucks, and much more. A special focus of the Winter Village will be family-friendly activities, including a festive trackless train, story time in Santa’s Village, and visits from Santa Claus on select days.

The Winter Village will feature a 30-foot fully decorated tree in the Plaza of the Sun next to the Plaza of the Flags, between Santa Ana City Hall and the Main Library. The City will host a special grand opening event on Saturday, Dec. 10, from 11 a.m. to 10 p.m. with an official Tree Lighting Ceremony beginning at 5 p.m.

As the signature attraction of the Santa Ana Winter Village, an outdoor ice rink will be available for guests to reserve skating sessions throughout the month. General skating admission with discounted Santa Ana resident rates will be available for purchase online beginning Nov. 19. General admission to the Santa Ana Winter Village is free of charge, with separate costs for specific activities, such as ice-skating, food trucks and merchandise.

This community event is presented by the City of Santa Ana with the support of sponsors Anaheim Ducks and Northgate Market. More details will be announced about special activities throughout the four-week event, including Non-Profit Fridays, Breakfast with Santa, and VIP appearances from the Anaheim Ducks Street Team.

Go to the Winter Village website for directions, parking, schedules and future updates.

El Festival de Invierno está de regreso el 8 de Diciembre al 8 de Enero

El segundo Festival de Invierno de Santa Ana (Santa Ana Winter Village) anual traerá una vez más la alegría y la diversión festiva a la Plaza de las Banderas del Centro Cívico del Condado de Orange (Orange County Civic Center Plaza of the Flags) del 8 de diciembre al 8 de enero.

Este evento de la Ciudad de Santa Ana permitirá a los participantes de todas las edades disfrutar de una pista de patinaje sobre hielo al aire libre, entretenimiento en vivo, compras, vendedores, camiones de comida locales y mucho más. Un enfoque especial del Festival de Invierno serán las actividades familiares, que incluyen un tren festivo sin vías, hora de cuentos en el pueblo de Santa, y visitas de Santa Claus en días seleccionados.

El Festival de Invierno contará con un árbol de 30 pies completamente decorado en la Plaza del Sol al lado de la Plaza de las Banderas, entre el Ayuntamiento de Santa Ana y la Biblioteca Principal. La Ciudad organizará un gran evento especial de inauguración el sábado 10 de diciembre de 11 de la mañana a 10 de la noche con una ceremonia oficial de Iluminación del Árbol a partir de las 5 de la tarde.

Habrá una pista de hielo al aire libre disponible como la atracción principal para que la comunidad reserve sesiones de patinaje durante todo el mes. La entrada general para patinaje con descuento para residentes de Santa Ana estará disponible para su compra en línea a partir del 19 de noviembre. La entrada general al Festival de Invierno de Santa Ana es gratis, con costos separados para actividades específicas, como patinaje sobre hielo, camiones de comida y mercadería.

Este evento comunitario es presentado por la Ciudad de Santa Ana con el apoyo de los patrocinadores Anaheim Ducks y Northgate Market. Se anunciarán más detalles sobre las actividades especiales durante el evento de cuatro semanas, incluyendo los Viernes para Organizaciones Sin Fines de Lucro, el Desayuno con Santa y las apariciones VIP del Equipo Comunitario de Anaheim Ducks.
Visite el sitio web del Festival de Invierno para obtener horarios, direcciones, estacionamiento, y futuras actualizaciones.

Lễ Hội Mùa Đông

Lễ Hội Mùa Đông ở Santa Ana hằng năm (Santa Ana Winter Village) lần thứ hai sẽ một lần nữa mang đến niềm vui của lễ hội và các hoạt động sôi nổi tại Quảng Trường Trưng Bày Cờ của Trung Tâm Hành Chính Quận Orange (Orange County Civic Center’s Plaza of the Flags) từ ngày 8 Tháng Mười Hai đến ngày 8 Tháng Một.

Sự kiện này của Thành Phố Santa Ana là dành cho người tham gia ở mọi lứa tuổi thưởng thức sân trượt băng ngoài trời, chương trình giải trí, mua sắm cho lễ hội, các quầy bán hàng, xe bán đồ ăn của địa phương, và nhiều hơn nữa. Điều tập trung đặc biệt của Lễ Hội Mùa Đông sẽ là các hoạt động thân thiện dành cho gia đình, bao gồm xe lửa không đường ray mang không khí lễ hội, nghe kể truyện tại Ngôi Làng của Santa (Santa’s Village), và ông già Nô-en (Santa Claus) sẽ có mặt trong một số ngày được lựa chọn.

Lễ Hội Mùa Đông sẽ trưng bày cây giáng sinh cao 30-foot được trang trí toàn bộ tại Quảng Trường Mặt Trời (Plaza of the Sun) kế bên Quảng Trường Trưng Bày Cờ (Plaza of the Flags), giữa Tòa Thị Chính Santa Ana (Santa Ana City Hall) và Thư Viện Main (Main Library). Thành Phố sẽ tổ chức sự kiện cho lễ khai mạc đặc biệt vào Thứ Bảy, ngày 10 Tháng Mười Hai, từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối với Nghi Thức Bật Đèn Cây Giáng Sinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều.

Là một điểm đến đặc biệt của Lễ Hội Mùa Đông Santa Ana, một sân trượt băng ngoài trời sẽ mở cho các vị khách để đặt chỗ trước theo thời gian hoạt động của sân trượt băng trong tháng. Mua vé vào sân băng với giá ưu đãi cho cư dân Santa Ana sẽ có sẵn để đặt mua trên mạng bắt đầu từ ngày 19 Tháng Mười Một. Vé vào cửa cho sự kiện Lễ Hội Mùa Đông là miễn phí, ngoại trừ một số hoạt động cụ thể, như là vé vào sân trượt băng, đồ ăn và hàng hóa được bày bán.

Sự kiện cộng đồng này được Thành Phố Santa Ana tổ chức với sự tài trợ của Anaheim Ducks và Northgate Market. Chi tiết bổ sung sẽ được thông báo về các hoạt động đặc biệt trong sự kiện bốn tuần, bao gồm các ngày Thứ Sáu của Tổ Chức Bất Vụ Lợi, Điểm Tâm với ông già Nô-en, và khách mời đặc biệt VIP từ Nhóm Hoạt Động Cộng Đồng của đội Anaheim Ducks.

Hãy vào trang mạng của Winter Village để xem hướng dẫn đường đi, đậu xe, lịch trình và các cập nhật trong tương lai.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights