Sat. Dec 9th, 2023

n Monday, Nov. 9, 2020, the Santa Ana Planning Commission voted to continue their consideration of the General Plan to allow time for additional community outreach regarding the proposed General Plan policies and implementation actions, particularly reaching those within Santa Ana Disadvantaged Communities, also known as Environmental Justice Communities.Future community outreach information will be forthcoming and will also be made available at the following link: www.santa-ana.org/general-plan/meetings. If you would like to be informed of future General Plan meeting dates, you may also email your contact information to newgeneralplan@santa-ana.org.

A General Plan is a local government’s long-term blueprint for the community’s vision and future sustainable growth. The Draft Santa Ana General Plan is based on Core Values (Sustainability, Health, Equity, Culture and Education), established through Santa Ana community engagement efforts. Learn more at www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents.

The Draft General Plan and Environmental Impact Report are found at www.santa-ana.org/general-plan. All are encouraged to provide comments by email at newgeneralplan@santa-ana.org. For more information, you may also call (714) 667-2781.

La Comisión de Planificación Vota para Extender el Alcance Comunitario para la Actualización del Plan General

El lunes 9 de noviembre del 2020, la Comisión de Planificación de Santa Ana votó a favor de postergar su consideración del Plan General para dar tiempo para un alcance comunitario adicional con respecto a las políticas propuestas del Plan General y las medidas de implementación, en particular para las comunidades en desventaja de Santa Ana, también conocidas como Comunidades de Justicia Ambiental.

Próximamente se publicará información sobre el alcance comunitario futuro y también estará disponible en el enlace siguiente www.santa-ana.org/general-plan/meetings. Si desea recibir información sobre las fechas de las reuniones futuras del Plan General, también puede enviar su información de contacto por correo electrónico a newgeneralplan@santa-ana.org.

Un Plan General es un plan a largo plazo de un gobierno local para la visión y el crecimiento sostenible futuro de la comunidad. El Borrador del Plan General de Santa Ana se basa en los valores fundamentales (Sostenibilidad, Salud, Equidad, Cultura y Educación), establecidos a través de los esfuerzos de participación de la comunidad de Santa Ana. Obtenga más información en www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents.

El Borrador del Plan General y el Informe de Impacto Ambiental se encuentran en www.santa-ana.org/general-plan. Se anima a todos a enviar comentarios por correo electrónico a newgeneralplan@santa-ana.org. Para obtener más información, también puede llamar al (714) 667-2781.

Ủy ban kế hoạch bỏ phiếu để mở rộng tiếp ngoại cộng đồng về Cập nhật Kế hoạch Tổng thể

Vào thứ Hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020, Ủy ban kế hoạch Santa Ana đã bỏ phiếu để tiếp tục xem xét Kế hoạch Tổng thể nhằm có thêm thời gian tiếp ngoại cộng đồng về các chính sách và hành động thực hiện được đề xuất trong Kế hoạch tổng thể, đặc biệt là tiếp cận những người trong các Cộng đồng có hoàn cảnh bất lợi, còn được gọi là Cộng đồng Công lý Môi trường, ở Santa Ana.

Thông tin tiếp ngoại cộng đồng sắp tới sẽ được công bố và cũng sẽ được đăng tải tại đường dẫn sau www.santa-ana.org/general-plan/meetings. Nếu quý vị muốn được thông báo về các ngày họp kế hoạch tổng thể sắp tới, quý vị cũng có thể gửi thông tin liên lạc của mình qua email đến newgeneralplan@santa-ana.org.

Kế hoạch tổng thể là kế hoạch chi tiết dài hạn của chính quyền địa phương cho đường hướng tương lai và tăng trưởng bền vững trong tương lai của cộng đồng. Dự thảo Kế hoạch tổng thể của Santa Ana dựa trên các Giá trị nền tảng (Tính bền vững, Sức khỏe, Công bằng, Văn hóa và Giáo dục), được thiết lập thông qua các nỗ lực tham gia của cộng đồng Santa Ana. Tìm hiểu thêm tại www.santa-ana.org/general-plan/draft-documents.

Quý vị có thể xem Dự thảo Kế hoạch Tổng thể và Báo cáo Tác động Môi sinh tại www.santa-ana.org/general-plan. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị qua email newgeneralplan@santa-ana.org. Để biết thêm thông tin, quý vị cũng có thể gọi (714) 667-2781.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights