Sun. Apr 21st, 2024

Vietnamese Community Health (VCH), a student organization at UCLA will be hosting FREE Health Services on:

 • Sunday, October 23rd at Asian Garden Mall
 • Saturday, October 29th at Asain Garden Mall
 • Saturday, November 5th at Asian Garden Mall
 • Sunday, November 6th at Santa Ana Plaza
 • Saturday, November 12th at Santa Ana Plaza
 • Sunday, November 13th at Asian Garden Mall
Who will you vote for in the Santa Ana Mayoral Election in November?
Who will you vote for in the Santa Ana Mayoral Election in November?

Question

Question

We offer FREE services:

 • Hypertension
 • Hand Grip Strength
 • Vision Screening
 • Body Mass Index (BMI) Screenings

ALL SERVICES ARE FREE!

ADDRESSES:

For more information, please call (714) 702-5539.

VCH aspires to address the issue of preventative health through education, free services, and screenings in the Orange County and greater Los Angeles area. We attempt to accomplish this in three ways: promoting awareness of prevalent health issues affecting low-income families with minimal access to healthcare in southern California; ensuring the growth and expansion of community health by informing and empowering the volunteers and general UCLA members through education and awareness; and collaborating with other health projects from UCLA and the Vietnamese Community of southern California to provide services and host events that would benefit the Vietnamese and other socio-economically disadvantaged communities.

¡Hola a todos! Somos Vietnamese Community Health (VCH), una organización estudiantil de UCLA.

Tendremos servicios de salud GRATUITOS en:

 • Domingo, 23 de octubre en Asian Garden Mall
 • Sábado, 29 de octubre en Asian Garden Mall
 • Sábado, 5 de noviembre en Asian Garden Mall
 • Domingo, 6 de noviembre en Santa Ana Plaza
 • Sábado, 12 de noviembre en Santa Ana Plaza
 • Domingo, 13 de noviembre en Asian Garden Mall

Ofrecemos servicios gratuitos:

 • Hipertensión
 • Fuerza de Agarre
 • Exámenes de la Vista
 • Exámenes de índice de Masa Corporal

TODOS LOS SERVICIOS SON GRATIS!

UBICACIONES:

 • Asian Garden Mall – 9200 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
 • Santa Ana Plaza – 2029 W 1st St, Santa Ana, CA 92703

Para más información, por favor llame al: (714) 684-1739

VCH aspira a abordar el tema de la salud preventiva a través de la educación, servicios gratuitos y exámenes de detección en el condado de Orange y el área metropolitana de Los Ángeles. Intentamos lograr esto de tres maneras: promoviendo la conciencia de los problemas de salud prevalentes que afectan a las familias de bajos ingresos con acceso mínimo a la atención médica en el sur de California; garantizar el crecimiento y la expansión de la salud comunitaria al informar y empoderar a los voluntarios y miembros generales de UCLA a través de la educación y la concientización; y colaborar con otros proyectos de salud de UCLA y la comunidad vietnamita del sur de California para brindar servicios y organizar eventos que beneficiarían a los vietnamitas y otras comunidades socioeconómicamente desfavorecidas.

Xin kính chào Quý vị, Chúng em là Vietnamese Community Health (VCH) một nhóm sinh viên Trường đại học UCLA.

Chúng em sẽ tổ chức các Dịch vụ Y tế MIỄN PHÍ Vào ngày:

 • CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 10 tại Phước Lộc Thọ
 • THỨ BẢY, NGÀY 29 THÁNG 10 tại Phước Lộc Thọ
 • THỨ BẢY, NGÀY 5 THÁNG 11 tại Phước Lộc Thọ
 • CHỦ NHẬT, NGÀY 6 THÁNG 11 tại Santa Ana Plaza
 • THỨ BẢY, NGÀY 12 THÁNG 11 tại Santa Ana Plaza
 • CHỦ NHẬT, NGÀY 13 THÁNG 11 tại Phước Lộc Thọ

Chúng em cung cấp các dịch vụ:

 • Tăng Huyết áp
 • Đo Lực Kế Tay
 • Khám Mắt
 • Chỉ Số Cân Nặng

TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ĐỀU MIỄN PHÍ!

Chúng em xin mời tất cả Quý vị đến tham dự. Sự hiện diện của Quý vị sẽ tăng thêm phần khích lệ cho chúng em. Cám ơn Quý vị.

ĐỊA CHỈ:

 • Asian Garden Mall – 9200 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
 • Santa Ana Plaza – 2029 W 1st St., Santa Ana, CA 92703

Xin vui lòng gọi để biết thêm chi tiết: (714) 702-5539.

VCH mong muốn giải quyết vấn đề sức khỏe phòng ngừa thông qua giáo dục, dịch vụ miễn phí và khám sàng lọc ở Quận Cam và khu vực Los Angeles lớn hơn. Chúng tôi cố gắng thực hiện điều này theo ba cách: nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe phổ biến ảnh hưởng đến các gia đình có thu nhập thấp với khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe tối thiểu ở nam California; đảm bảo sự phát triển và mở rộng sức khỏe cộng đồng bằng cách cung cấp thông tin và trao quyền cho các tình nguyện viên và các thành viên UCLA nói chung thông qua giáo dục và nâng cao nhận thức; và hợp tác với các dự án y tế khác từ UCLA và Cộng đồng người Việt Nam California để cung cấp các dịch vụ và tổ chức các sự kiện có lợi cho người Việt Nam và các cộng đồng khó khăn về kinh tế – xã hội khác.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights