Mon. Dec 5th, 2022

There will be a full closure to through traffic on Central Avenue between Baker Street and Flower Street starting on Friday, October 28 through Saturday, October 29, 2022, in order to accommodate road construction work in the area. The closure will be from 8 a.m. to 5 p.m. each day.Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?
Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?

Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?

Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?

We recommend using alternate routes or plan for possible delays since this closure on Central Avenue will impact traffic flow. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Should you have issues or questions, please contact the City of Santa Ana Public Works Inspector, Jensen Martinez at (657) 253-0980.

Cierre en Central Ave entre las calles Baker y Flower

Habrá un cierre total para el tráfico en Central Avenue entre las calles Baker y Flower a partir del viernes 28 de octubre hasta el sábado 29 de octubre de 2022, para acomodar el trabajo de construcción de carreteras en el área. El cierre será diario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

Utilice rutas alternativas o anticipe posibles demoras ya que este cierre en Central Avenue afectará el flujo de tráfico. Nos disculpamos por cualquier inconveniencia y gracias por su comprensión.

Si tiene problemas o preguntas, comuníquese con el Inspector de Obras Públicas de la Ciudad de Santa Ana, Jensen Martinez al (657) 253-0980.

Đóng Đường Central Ave

Sẽ hoàn toàn đóng đoạn đường Central Avenue giữa Baker Street và Flower Street bắt đầu từ Thứ Sáu, 28 Tháng Mười đến Thứ Bảy, 29 Tháng Mười, 2022, cho việc xây dựng trong khu vực. Việc đóng đường sẽ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày.

Chúng tôi đề nghị sử dụng tuyến đường khác hoặc dự trù thêm thời gian do sự chậm trễ có thể xảy ra do việc đóng đường trên Central Avenue sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng giao thông. Chúng tôi xin cáo lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm của quý vị.

Nếu quý vị có vấn đề hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Cơ Quan Công Chánh của Thành Phố Santa Ana, Giám Định Viên Jensen Martinez ở sô (657) 253-0980.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights