Thu. Dec 7th, 2023

The seven-member Rental Housing Board will institute policies and procedures for the administration and enforcement of the Rent Stabilization and Just Cause Eviction Ordinance, which limits rent increases and creates new renter protections. Additionally, the board will conduct hearings regarding petitions, applications and appeals filed by landlords or tenants; assess City staffing for the management of the rent and eviction ordinance; and other tasks.Applications are currently being accepted. To apply, visit https://www.santa-ana.org/rental-housing-board.

Aplica para la Comisión de Vivienda de Alquiler

La Comisión de Vivienda de Alquiler, compuesta por siete miembros, instituirá políticas y procedimientos para la administración y aplicación de la Ordenanza de Estabilización de Renta y Desalojo por Causa Justa, que limita los aumentos de renta y crea nuevas protecciones para inquilinos. Además, la junta llevará a cabo audiencias sobre peticiones, solicitudes y apelaciones presentadas por propietarios o inquilinos; evaluar la dotación de personal de la Ciudad para la gestión de la ordenanza de alquiler y desalojo; y otras responsabilidades.

Actualmente se están aceptando solicitudes. Para presentar su solicitud, visite https://www.santa-ana.org/rental-housing-board.

Hãy tham gia Hội Đồng Quản Lý Nhà cho Thuê

Bảy thành viên của Hội Đồng Quản Lý Nhà Cho Thuê sẽ thiết lập chính sách và quy trình để kiểm soát và thực thi Sắc Lệnh Ổn Định Tiền Thuê Nhà và Trục Xuất Có Lý Do Chính Đáng, là sắc lệnh hạn chế việc tăng tiền thuê và có sự bảo vệ mới cho người thuê nhà. Thêm vào đó, hội đồng sẽ tổ chức các buổi điều trần liên quan đến thỉnh nguyện, hồ sơ và khiếu nại do chủ nhà hoặc người thuê nhà đưa ra; đánh giá việc quản lý của nhân viên Thành Phố đối với sắc lệnh tiền thuê và trục xuất nhà; và các nhiệm vụ khác.

Chúng tôi hiện đang nhận hồ sơ. Hãy truy cập đường dẫn sau để nộp đơn https://www.santa-ana.org/rental-housing-board.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights