Sun. Jul 21st, 2024

The General Municipal Election will be held on Tuesday, November 5, 2024. The election will be for the Mayor, for a term of two (2) years; and three (3) Councilmember Ward Seats (Ward 1, Ward 3, and Ward 5), each for a term of four (4) years. The election will also be for four (4) Measures placed on the ballot by the Santa Ana City Council.

The candidate filing period opens at 8 a.m. Monday, July 15, and runs through 5 p.m. on Friday, August 9. Please contact the City Clerk’s Office with any questions and to make an appointment to pull nomination papers.

For more information, visit www.santa-ana.org/elections or contact the City Clerk’s Office at 714-647-6520.

El período de presentación de candidatos se abre el 15 de julio para las elecciones municipales generales de la Ciudad de Santa Ana

Las elecciones municipales generales se llevarán a cabo el martes 5 de noviembre de 2024. La elección será para el alcalde, por un período de dos (2) años; y tres (3) puestos de concejal por distrito (distrito 1, distrito 3, y distrito 5), cada uno por un período de cuatro (4) años. La elección también será para cuatro (4) medidas colocadas en la boleta electoral por el Concejo Municipal de Santa Ana.

El período de presentación de candidatos se abre a las 8 de la mañana del lunes 15 de julio y se extiende hasta las 5 de la tarde del viernes 9 de agosto. Comuníquese con la Oficina de la Secretaría Municipal si tiene alguna pregunta y para programar una cita para retirar los documentos de nominación.

Para obtener más información, visite www.santa-ana.org/elections. Comuníquese con la Oficina de la Secretaría Municipal al 714-647-6520.

Thời gian lập hồ sơ ứng cử viên sẽ mở từ 15 Tháng Bảy cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố Santa Ana

Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, 2024. Cuộc bầu cử sẽ cho chức vụ Thị Trưởng, nhiệm kỳ hai (2) năm; và ba (3) chức vụ Nghị Viên Hội Đồng (Khu 1, Khu 3, và Khu 5), mỗi chức vụ có nhiệm kỳ bốn (4) năm. Cuộc bầu cử cũng sẽ đưa bốn (4) Dự luật vào phiếu bầu và các dự luật này là do Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đề xuất.

Thời gian lập hồ sơ ứng cử viên sẽ mở từ 8 giờ sáng Thứ Hai, ngày 15 Tháng Bảy, và kéo dài đến 5 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 9 Tháng Tám. Vui lòng liên lạc Văn Phòng Lục Sự Thành Phố nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào và làm hẹn để lập hồ sơ ứng cử.

Để có thêm thông tin, hãy vào trang www.santa-ana.org/elections hoặc gọi Văn Phòng Lục Sự Thành Phố ở số 714-647-6520.author avatar
Editor
The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights