Wed. Feb 21st, 2024

The Santa Ana Unified School District (SAUSD), like many other school districts in the State of California, is committed to doing our part to stave off the growing national public health crisis being caused by the Coronavirus, COVID-19.  The health and safety of our students, family, community, staff, and educational partners is our primary concern and focus during this crisis.Today, the SAUSD Board of Education determined that in the interest of public health, SAUSD schools will be closed effective Monday, March 16 through April 10, 2020.  Although there are no known cases in SAUSD, we are taking all precautionary measures to ensure the safety and wellbeing of all our stakeholders.  Classes are scheduled to resume after the SAUSD scheduled spring break on Monday, April 13, 2020.

Please know that to date, no student or staff have tested positive for COVID-19 in SAUSD.  The purpose of the closure is to prevent unnecessary gatherings of large numbers of people which, research has shown, only serve to accelerate the spread of the virus.  We are not only closing schools; we are also recommending that you likewise do your part to avoid large gatherings and social interactions that are not essential.

This complex decision involved close collaboration and coordination with our Board of Education, labor groups, the Orange County Department of Education and the Orange County Health Care Agency.  We will be working closely with multiple community partners to coordinate and adjust planned events as needed.  We have created instructional materials accessible to students in both printed and online platforms to minimize the impact to student learning and any loss of school days.  Individual schools will be in communication with their families when printed instructional materials are ready for pick up.  Online documents are accessible via the district website at this time . (https://www.sausd.us/)

We understand there are many concerns around COVID-19 and want to ensure families that we are working closely with the Orange County Health Care Agency for updates and guidance.  For the latest information on COVID-19, families are encouraged to visit SAUSD website, the Orange County Health Care Agency  webpage dedicated to COVID-19 (2019 Novel Coronavirus), and the Center for Disease Control homepage.

For questions regarding this closure, please contact our SAUSD main telephone number at (714) 558-5501.


A 13 de marzo del 2020

Estimados alumnos, familias, miembros de la comunidad y personal del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana,

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD), al igual que muchos otros distritos escolares en el estado de California, tiene el compromiso de hacer nuestra parte para evitar la creciente crisis nacional de salud pública causada por el Coronavirus, COVID-19. La salud y seguridad de nuestros alumnos, familias, comunidad, personal y socios educativos es nuestra inquietud primordial y enfoque durante esta crisis.

Hoy, la Mesa Directiva de SAUSD determinó que, en interés de la salud pública, las escuelas de SAUSD cerrarán a partir del lunes 16 de marzo al 10 de abril del 2020.  Aunque no hay casos conocidos en SAUSD, estamos tomando todas las medidas de precaución para garantizar la seguridad y el bienestar de todos nuestros colaboradores.  Las clases están programadas para reanudar luego del receso de primavera programado de SAUSD, el lunes 13 de abril del 2020.

Por favor sepan que, hasta la fecha, ningún alumno/a o personal ha resultado positivo para COVID-19 en SAUSD.  El propósito del cierre es evitar reuniones innecesarias de grandes cantidades de personas, lo cual los estudios muestran que sólo sirven para agilizar la propagación del virus.  No solamente estamos cerrando escuelas; también les recomendamos que pongan de su parte para evitar reuniones e interacciones sociales grandes que no sean esenciales.

Esta decisión compleja involucró una colaboración y coordinación estrecha con nuestra Mesa Directiva, grupos sindicales, el Departamento de Educación del Condado de Orange y la Agencia de Salud del Condado de Orange.  Colaboraremos estrechamente con múltiples socios comunitarios para coordinar y ajustar eventos planeados, según sea necesario.  Hemos creado materiales didácticos accesibles para los alumnos de forma impresa y en plataformas en línea, para minimizar el impacto al aprendizaje estudiantil y cualquier pérdida de días escolares.  Las escuelas individuales estarán en comunicación con sus familias cuando los materiales didácticos impresos estén listos para ser recogidos.  Los documentos en línea ya están accesibles en el sitio web del distrito. (https://www.sausd.us/)

Entendemos que hay muchas inquietudes en torno de COVID-19 y queremos asegurar a las familias que estamos colaborando estrechamente con la Agencia de Salud del Condado de Orange para tener información actualizada y orientación.  Para la información más reciente sobre COVID-19, se anima a las familias a visitar el sitio de SAUSD, la página de la Agencia de Salud del Condado de Orange dedicada a COVID-19 (Novel Coronavirus 2019) y el sitio del Centro para Control de Enfermedades.

Para preguntas acerca de este cierre, favor de comunicarse al número telefónico principal de SAUSD al (714) 558-5501.


Ngày 13, Tháng 3, 2020

 Kính gửi Quý Phụ Huynh,các em Học Sinh, Cộng Đồng và Nhân Viên của Học Khu Santa Ana,

Học khu Thống nhất Santa Ana (SAUSD), giống như nhiều khu học chánh khác ở Tiểu bang California, cam kết thực hiện phần của chúng tôi để ngăn chặn cuộc khủng hoảng về  sức khỏe cộng đồng quốc gia đang gia tăng do coronavirus, COVID-19. Sức khỏe và sự an toàn của học sinh, gia đình, cộng đồng, nhân viên và các đối tác giáo dục là mối quan tâm hàng đầu và trọng tâm của chúng tôi trong cuộc khủng hoảng này.

Hôm nay, Hội đồng Giáo dục SAUSD xác định rằng vì lợi ích của sức khỏe cộng đồng, các trường SAUSD sẽ đóng cửa từ Thứ Hai ngày 16 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2020. Mặc dù không có trường hợp nào được biết đến ở SAUSD, chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn và phúc lợi của tất cả mọi người liên quan của chúng tôi. Các lớp học được lên kế hoạch để tiếp tục trở lại trường sau kỳ nghỉ mùa xuân của SAUSD vào thứ Hai ngày 13 tháng 4 năm 2020.

 Xin biết rằng cho đến nay, không có sinh viên hoặc nhân viên nào thử nghiệm dương tính với COVID-19 ở SAUSD. Mục đích của việc đóng cửa là để ngăn chặn sự tập hợp không cần thiết của một số lượng lớn người, mà nghiên cứu đã chỉ ra, chỉ phục vụ để đẩy nhanh sự lây lan của virus. Chúng tôi không chỉ đóng cửa trường học; chúng tôi cũng khuyên quý vị nên thực hiện phần của mình để tránh các cuộc tụ họp đông người và các tương tác xã hội không cần thiết.

Quyết định phức tạp này liên quan đến sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Giáo dục, các nhân viên lao động, Phòng Giáo dục Quận Cam và Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác cộng đồng để phối hợp và điều chỉnh các sự kiện theo kế hoạch khi cần thiết. Chúng tôi đã tạo ra các tài liệu giảng dạy cho sinh viên ở cả hai nền tảng in và trực tuyến trên mạng để giảm thiểu tác động đến việc học của sinh viên và bất kỳ mất ngày học nào. Các trường học cá nhân sẽ liên lạc với gia đình của họ khi các tài liệu giảng dạy được in sẵn sàng. Tài liệu trực tuyến có thể truy cập thông qua trang mạng của học khu tại. (https://www.sausd.us/)

 Chúng tôi hiểu rằng có nhiều lo ngại xung quanh COVID-19 và muốn đảm bảo các gia đình rằng chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam để cập nhật và hướng dẫn. Để biết thông tin mới nhất về COVID-19, các gia đình được khuyến khích truy cập trang web SAUSD, trang web của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam dành riêng cho COVID-19 (Novel Coronavirus 2019) và trang chủ của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh.

Đối với các câu hỏi liên quan đến việc đóng cửa này, vui lòng liên hệ với số điện thoại chính SAUSD của chúng tôi theo số (714) 558-5501.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights