Thu. May 30th, 2024

The City Council will have its regular meeting on Tuesday, Dec. 7. Closed session begins at 5 p.m. and open session is at 5:45 p.m. (or later after closed session ends.)

The agenda includes:

  • Electing the Mayor Pro Tem
  • a public hearing on the Downtown Santa Ana Business Improvement District assessment levied on businesses
  • and adopting the General Plan Update.

Participate in person, online, or via phone. Watch the meeting on YouTube, Zoom, or on TV. See the meeting agendas and learn how to watch and participate: https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Reuniones del Concejo Municipal el 7 de diciembre

El Concejo Municipal tendrá su reunión ordinaria el martes 7 de diciembre. La sesión cerrada comienza a las 5 de la tarde y la sesión abierta es a las 5:45 (o más tarde después de que termine la sesión cerrada). La agenda incluye la elección del vice alcalde, una audiencia pública sobre la evaluación del Distrito de Mejoramiento Comercial del Centro de Santa Ana impuesta a las empresas, y la adopción de la Actualización del Plan General.

Participe en persona, en línea o por teléfono. Vea la reunión en YouTube, Zoom o en la televisión. Vea las agendas de las reuniones y aprenda cómo ver y participar: https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Buổi Họp Hội Đồng Thành Phố Ngày 7-Dec

Hội Đồng Thành Phố sẽ có buổi họp theo thường lệ vào Thứ Ba, Ngày 7 Tháng Mười Hai. Phiên họp kín bắt đầu lúc 5 p.m. và buổi họp công khai vào lúc 5:45 p.m. (hoặc trễ hơn sau khi phiên họp kín kết thúc.) Lịch trình bao gồm việc lựa chọn thị trưởng tạm thời, buổi điều trần công khai để đánh giá thuế doanh nghiệp trong Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh ở Trung Tâm Santa Ana, và thông qua việc Cập Nhật Kế Hoạch Tổng Thể. Đích thân đến tham gia buổi họp, tham gia trực tuyến, hoặc qua điện thoại.

Xem buổi họp trên YouTube, Zoom, hoặc trên TV. Xem lịch trình cuộc họp và tìm hiểu cách để xem và tham gia tại: https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights