Sun. Sep 24th, 2023

OC Health Care Agency Presents Food Safety Seminar for Orange County Restaurants

(Santa Ana, CA) – The OC Health Care Agency (HCA), in partnership with Chairman Andrew Do and Supervisor Michelle Steel of the Orange County Board of Supervisors, will be hosting a Food Safety Seminar on October 10th in the City of Fountain Valley.“We’re excited to help bring Orange County restaurant owners and managers together with representatives from HCA’s Environmental Health division to participate in this educational event,” said Chairman Do, who represents the First District including parts of the City of Fountain Valley. “This unique, in-person approach continues to strengthen ongoing dialogue between the County of Orange and our business community with the shared goal of protecting the health and well-being of dining patrons.”

The seminar will take place at Mile Square Park’s Freedom Hall at 16801 Euclid Street, Fountain Valley, CA 92708 on Wednesday October 10, 2018 from 1:30 p.m. to 3:30 p.m.

“This seminar will provide an opportunity for our local restaurant professionals to learn more about acceptable food safety and sanitation practices,” said Supervisor Steel, who represents the Second District which also includes the City of Fountain Valley. “We are working to ensure the safety of the public by providing our food establishments with the information and resources they need to provide quality service to both residents and visitors of Orange County.”

Topics to be discussed include: preventing major food safety violations, specialized food processes, causes for the health department to close a food business, understanding food donations, requirements for selling or serving liquor, and a question-and-answer session. Translated materials will be available in Spanish, Korean, and Vietnamese upon request.

Reserve a seat by contacting Thanh Vu at 714-433-6478, emailing ThVu@ochca.com or registering at http://ochealthinfo.com/foodseminar.

# # #

La Agencia de Cuidado de la Salud del Condado de Orange (OC Health Care Agency) Presenta un Seminario en Seguridad Alimentaria para los Restaurantes del Condado de Orange

(Santa Ana, CA) – La Agencia de Cuidado de la Salud del Condado de Orange (OC Health Care Agency, HCA), en asociación con Andrew Do y Michelle Steel, el presidente y la supervisora del Consejo de Supervisores del Condado de Orange, respectivamente, serán los anfitriones de un Seminario en Seguridad Alimentaria que se llevará a cabo el 10 de octubre en la ciudad de Fountain Valley.

“Nos emociona ayudar a unir a los dueños de restaurantes del Condado de Orange con los representantes de la División de Salud Ambiental de la HCA para participar en este evento educativo”, declaró el Presidente Do, quien representa al Primer Distrito, incluyendo a partes de la ciudad de Fountain Valley. “Este acercamiento único, en persona, continúa el fortalecimiento del diálogo que existe en curso entre el Condado de Orange y nuestra comunidad empresarial con el objetivo común de proteger la salud y el bienestar de los usuarios y comensales.”

El seminario tomará lugar en el Freedom Hall de Mile Square Park ubicado en 16801 Euclid Street, Fountain Valley, CA 92708 el miércoles 10 de octubre de 2018 de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

“Este seminario otorgará la oportunidad única a nuestros restauranteros profesionales locales de aprender más sobre las prácticas aceptables de seguridad y del saneamiento alimentario”, señaló la Supervisora Steel, quien representa al Segundo Distrito, el cual incluye a la ciudad de Fountain Valley. “Estamos trabajando para asegurar la seguridad del público al proporcionar a nuestros establecimientos alimentarios la información y los recursos que necesitan para proveer servicio de calidad, tanto a residentes como a visitantes del Condado de Orange.”

Los temas por discutir incluyen: la prevención de violaciones graves de seguridad alimentaria, los procesos de comida especializada, las causas por las que el departamento de salud cierra un establecimiento de alimentos, el entendimiento sobre los donativos de alimentos, los requisitos para vender o servir licor y una sesión de preguntas y respuestas. Se encontrarán disponibles materiales traducidos al español, coreano y vietnamita a solicitud.

Reserve su lugar contactando a Thanh Vu al 714-433-6478, mediante correo electrónico a ThVu@ochca.com o registrándose en http://ochealthinfo.com/foodseminar.

# # #

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC Giới Thiệu Hội Thảo An Toàn Thực Phẩm
cho Các Nhà Hàng quận Cam

(Santa Ana, CA) – Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC (HCA), hợp tác với Chủ tịch Andrew Do và Giám sát viên Michelle Steel của Ban Giám sát Quận Cam, sẽ tổ chức một Hội thảo An toàn Thực phẩm vào ngày 10 Tháng Mười tại Thành phố Fountain Valley.

Chủ tịch Do phát biểu, “Chúng tôi rất vui được góp phần kết nối các chủ sở hữu và những quản lý viên nhà hàng thuộc quận Cam với các đại diện đến từ bộ phận Sức khỏe Môi trường của HCA, ông Do cũng là người đại diện cho Quận Nhất bao gồm những bộ phận của Thành phố Fountain Valley. “Cách tiếp cận độc đáo, trực tiếp này sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại liên tục giữa Quận Cam và cộng đồng doanh nghiệp với mục tiêu chung nhằm bảo đảm sức khỏe và phúc lợi của những khách hàng ăn uống.”

Buổi hội thảo sẽ diễn ra tại Đại sảnh Freedom của Mile Square Park tại 16801 Euclid Street, Fountain Valley, CA 92708 vào Thứ Tư ngày 10 tháng Mười năm 2018 từ 1:30 chiều đến 3:30 chiều.

“Buổi hội thảo này sẽ giúp các chuyên viên nhà hàng địa phương có cơ hội học hỏi them về những cách thực hành và an toàn vệ sinh thực phẩm được phê duyệt,” Giám sát viên Steel phát biểu, cô cũng là người đại diện cho Quận Hai cũng bao gồm Thành phố Fountain Valley. “Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của công chúng bằng cách cung cấp cho các cơ sở thực phẩm trong khu vực những thông tin và phương sách cần thiết để đảm bảo họ có thể cung cấp dịch vụ chất lượng đến cư dân cũng như khách đến thăm Quận Cam.”

Các chủ đề sẽ được thảo luận bao gồm: ngăn chặn các vi phạm về an toàn thực phẩm thường gặp, chuyên môn hóa chế biến thực phẩm, nguyên nhân dẫn đến việc bộ y tế đóng cửa một cơ sở kinh doanh thực phẩm, hiểu biết về các quá trình quyên góp thực phẩm, những yêu cầu cho việc bán hoặc phục vụ rượu, và giao lưu hỏi đáp. Văn bản được thông dịch qua tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn Quốc, và tiếng Việt nếu được yêu cầu.

Đặt chỗ ngồi với Thanh Vu tại 714-433-6478, gửi thư điện tử tới ThVu@ochca.com hoặc đăng ký ở http://ochealthinfo.com/foodseminar.

# # #

OC 보건청, 오렌지 카운티 레스토랑 대상으로 식품 안전 세미나 실시

(Santa Ana, CA) – 오렌지 카운티 보건청(Health Care Agency, HCA)은 오렌지 카운티 집행 위윈회(Orange County Board of Supervisors)의 Andrew Do 의장 및 Michelle Steel 집행관과 협력하여 10월 10일 파운턴 밸리 시에서 식품 안전 세미나를 주최합니다.

파운턴 밸리 시 지역이 포함되는 퍼스트 디스트릭트(First District)를 대표하는 Do 의장은 “오렌지 카운티 소재 레스토랑 사장님들과 매니저 분들 및 HCA 산하 환경 보건국 담당자 분들을 한자리에 모시고 이번 교육 행사를 주관하게 되어 기쁘게 생각합니다.”라고 전했습니다. “식당 이용객들의 건강과 행복을 지킨다는 공동의 목표를 갖고 직접 만나 얘기를 나누는 이와 같은 특별한 기회를 통해 계속해서 오렌지 카운티와 비즈니스 커뮤니티의 더욱 심도 높은 소통의 장이 이어지기를 기대합니다.”

본 세미나는 2018년 10월 10일 수요일 오후 1 시30분부터 오후 3시 30분에 Mile Square Park’s Freedom Hall(16801 Euclid Street, Fountain Valley, CA 92708)에서 개최됩니다.

“이번 세미나는 지역 레스토랑 전문가들이 식품 안전 및 위생 관행의 허용 기준에 대해 자세히 알아볼 수 있는 기회가 될 것입니다.”라고 역시 파운턴 밸리 시가 소속된 세컨드 디스트릭트(Second District)를 대표하는 Steel 집행관이 이야기했습니다. “오렌지 카운티 주민은 물론 관광객에게도 양질의 서비스를 제공하는 데 필요한 정보와 리소스를 지역 음식 업소에 제공함으로써 대중의 안전을 보장하고자 노력하고 있습니다.”

# # #

HCA Press Releases | follow on Twitter | friend on Facebook | forward to a friend
Copyright © 2018 Health Care Agency, All rights reserved.
unsubscribe from this list | update subscription preferences

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights