Sun. Dec 3rd, 2023

Hop on over to Centennial Park on April 8, 2023, from 9 a.m. to 1 p.m. for a day of egg hunting and festivities as the City of Santa Ana hosts the annual EGG-cellent Adventure.

The Santa Ana Parks, Recreation and Community Services Agency is hosting another free community event with egg hunts, inflatables and entertainment. This year, the egg hunt activities will feature separated areas for different ages and have one hunt start time, beginning promptly at 11 a.m., for all groups. Additionally, we are excited to introduce a designated area for children with therapeutic needs this year. The EGG-cellent Adventure will be a family-friendly event with several activities including a trackless train, petting zoo and more!The egg hunts will be divided into five separate sections with over 5,000 eggs each. The sections will be divided by ages 0-3 years old, 4-5 years old, 6-7 years old, 8-10 years old, and therapeutic needs. All children participating must bring their own baskets. Adults are welcome to assist children 0-3 years of age. To ensure an inclusive area for children who might need more space and time to enjoy the egg hunt, the therapeutic needs area will have ample space and alternative prizes. Each of the five areas will have a hidden golden egg, which if found, can be exchanged for special prizes. All areas will be open for hunting from 11 to 11:45 a.m.

Prior to the egg hunting festivities, the City is offering a special pancake breakfast, hosted by the Santa Ana Lions Club. Breakfast is scheduled from 8:30 to 11:00 a.m. and tickets will be available on site for $5 per person. The menu will consist of pancakes, sausages and a choice of coffee or juice. No pre-registration is required and ticket proceeds will go toward the Santa Ana Lions Club.

Admission for this event is free of charge and it is open to the general public. Parking will also be free at Centennial Park located at 3000 W. Edinger Ave. in Santa Ana.

Visit www.santa-ana.org/eggstravaganza on the Parks and Recreation Annual Events website for more information on the EGG-cellent Adventure.

La Aventura Primavera regresa el 8 de Abril

Acompáñenos en el Parque Centennial el sábado 8 de abril del 2023, de 9 de la mañana a la 1 de la tarde para un día de búsquedas de huevitos y festividades durante el evento anual Aventura Primavera.

La agencia de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios de Santa Ana está organizando otro evento comunitario gratuito con búsqueda de huevitos, inflables y entretenimiento. Este año las búsquedas de huevitos tendrán áreas separadas por edades y cada una comenzará a las 11 de la mañana. Además, nos complace anunciar que este año habrá un área designada para niños con necesidades terapéuticas. ¡Este evento ha sido creado para ser un evento familiar con varias actividades que incluyen un tren sin rieles, un zoológico interactivo y mucho más!

Las búsquedas de huevitos serán divididas en cinco secciones con más de 5,000 huevitos en cada área. Estas secciones se dividirán por edades 0-3 años, 4-5 años, 6-7 años, 8-10 años, y necesidades terapéuticas. Todos los participantes deben traer sus propias canastas. Los adultos son bienvenidos para ayudar a los niños de 0-3 años. El área para niños con necesidades terapéuticas tendrá amplio espacio y premios alternativos para asegurar que tengan suficiente tiempo y espacio para disfrutar de las búsquedas de huevitos. Cada una de las cinco áreas tendrá un huevo de oro escondido, que, si se encuentra, se puede cambiar por premios especiales. Todas las áreas estarán abiertas para las búsquedas de 11 a 11:45 de la mañana.

Antes de las festividades, la Ciudad de Santa Ana estará ofreciendo un desayuno especial de hotcakes, organizado por el Club de Leones de Santa Ana. El desayuno está programado de 8:30 a 11 de la mañana y los boletos estarán disponibles en el parque por $5 por persona. El menú consistirá de hotcakes, salchichas, y opción de café o jugo. No se requiere inscribirse y las ganancias serán completamente para el Club de Leones de Santa Ana.

La entrada para este evento es gratis y está abierta al público en general. El estacionamiento también será gratis en el Parque Centennial, ubicado en 3000 W. Edinger Ave. en Santa Ana.

Visite www.santa-ana.org/eggstravaganza en el sitio web de Eventos Anuales de Parques y Recreación para obtener más información sobre la Aventura Primavera.

Khám Phá EGG-cellent trở lại ngày 8 Tháng Tư

Hãy đến Công Viên Centenninal vào ngày 8 Tháng Tư, 2023, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa để tham gia lễ hội và săn trứng trong sự kiện Khám Phá EGG-cellent do Thành Phố Santa Ana tổ chức.

Cơ Quan Công Viên, Giải Trí và Dịch Vụ Cộng Đồng của Santa Ana tổ chức sự kiện miễn phí hằng năm cho cộng đồng với trò chơi săn trứng, nhà hơi và các hoạt động giải trí. Năm nay, trò chơi săn trứng sẽ được tổ chức ở các khu vực riêng cho các bé ở độ tuổi khác nhau và có thêm một phần săn trứng bắt đầu đúng 11 giờ sáng dành cho tất cả các bé, không phân biệt lứa tuổi. Thêm vào đó, trong năm nay, chúng tôi đặc biệt giới thiệu một khu vực dành riêng cho các bé cần hỗ trợ trị liệu. Khám Phá EGG-cellent là sự kiện giải trí thân thiện với gia đình có nhiều trò chơi bao gồm xe lửa không đường ray, vườn thú cưng và nhiều hoạt động khác!

Phần săn trứng sẽ được chia thành 5 khu vực khác nhau với hơn 5,000 trứng ở mỗi khu vực. Các khu vực được chia theo độ tuổi 0-3 tuổi, 4-5 tuổi, 6-7 tuổi, 8-10 tuổi, và trẻ em cần hỗ trợ trị liệu. Tất cả các bé tham gia phải tự mang theo rổ đựng trứng. Người lớn có thể giúp các bé 0-3 tuổi. Để đảm bảo một khu vực dành riêng cho các bé có nhu cầu hỗ trợ và cần thêm thời gian và diện tích, khu vực hỗ trợ trị liệu sẽ có diện tích rộng hơn và các giải thưởng khác nhau. Mỗi trong tổng số năm khu vực sẽ có một quả trứng vàng được giấu kỹ, nếu trứng vàng được tìm thấy thì có thể được đổi lấy các giải thưởng đặc biệt. Tất cả khu vực sẽ được mở để săn trứng từ 11 đến 11:45 giờ sáng.

Trước lễ hội săn trứng, Thành Phố cũng tổ chức bữa điểm tâm đặc biệt với pancake, do Santa Ana Lions Club tổ chức. Điểm tâm theo lịch trình từ 8:30 đến 11 giờ sáng và vé được bán tại chỗ với giá $5 mỗi người. Thực đơn sẽ bao gồm pancakes, xúc xích và đồ uống tự chọn là cà phê hoặc nước trái cây. Không cần ghi danh trước và toàn bộ doanh thu bán vé điểm tâm sẽ được chuyển cho Santa Ana Lions Club.

Vào cửa miễn phí và sự kiện được mở cho tất cả công chúng. Đậu xe cũng miễn phí tại Công Viên Centennial tọa lạc tại 3000 W. Edinger Ave. in Santa Ana.

Hãy truy cập www.santa-ana.org/eggstravaganza trên trang mạng của Sự Kiện Hằng Năm của Cơ Quan Công Viên và Giải Trí để có thêm thông tin về Khám Phá EGG-cellent.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights