Thu. Jul 18th, 2024

Come together as a community and celebrate Chicano Heritage Month on Sunday, August 27, with family-friendly activities, live entertainment, a car cruise and show, food, exhibitors, carnival rides, and more!

The City of Santa Ana’s annual Chicano Heritage Festival will take place from 11 a.m. to 7 p.m. at El Salvador Park, 1825 W. Civic Center Drive, in Santa Ana.

The Santa Ana City Council presented a proclamation on August 1 declaring August as Chicano Heritage Month to recognize the significant contributions of Mexican Americans to the history of the United States. Chicanos/Chicanas represent a significant demographic in Santa Ana, and we honor their invaluable accomplishments and contributions in the city.

Guests can look forward to an exciting musical line-up with:

 • Malo
 • Tierra Legacy
 • The Altons
 • Thee Sinseers
 • Funk Freaks
 • MOFAK
 • Zackey Force Funk
 • Vicky Tafoya and the Big Beat

This year, the Festival is bringing a car cruise leading up to the car show at the event. The car cruise will begin at 10:30 a.m. with a starting point at Santa Ana College’s Parking Lot 7, 1530 W. 17th St., in Santa Ana. For additional information regarding the car show and cruise, please contact specialevents@santa-ana.org.

The entire family can look forward to a fun Kids Zone with multiple inflatables and carnival rides. To accommodate this year’s expanded Kids Zone, street closures will impact the neighborhood starting at 6 a.m. on event day, August 27. The event site map posted on the website outlines the street closures.

This free event is organized by the city’s Parks, Recreation and Community Services Agency. Street parking will be limited due to street closures accommodating the event footprint. Parking will be available at Santa Ana College in the parking lot located on Washington Avenue and Bristol Street. Shuttle services will be available from the designated parking lot to the event at El Salvador Park from 10 a.m. to 8 p.m. The shuttles will have limited capacities and cannot accommodate large items like tents, chairs, or coolers.

Visit the Parks and Recreation website for more information on Santa Ana’s Chicano Heritage Festival.

Festival de la Herencia Chicana – 27 de Agosto 

¡Acompáñenos en comunidad y celebre el Mes de la Herencia Chicana el domingo 27 de agosto con actividades para toda la familia, entretenimiento en vivo, un desfile y exhibición de autos, comida, exhibidores, juegos mecánicos y más!

El Festival de la Herencia Chicana anual de la Ciudad de Santa Ana se llevará a cabo de 11 a.m. a 7 p.m. en El Salvador Park, 1825 W. Civic Center Drive, en Santa Ana.

El Concejo Municipal de Santa Ana presentó una proclamación el 1 de agosto declarando agosto como el Mes de la Herencia Chicana para reconocer las importantes contribuciones de los mexicoamericanos a la historia de los Estados Unidos. Los Chicanos/Chicanas representan un grupo demográfico significativo en Santa Ana, y honramos sus invaluables logros y contribuciones en la ciudad.

Los invitados pueden esperar una emocionante formación musical con:

 • Malo
  Tierra Legacy
  The Altons
  Thee Sinseers
  Funk Freaks
  MOFAK
  Zackey Force Funk
  Vicky Tafoya and the Big Beat
 • Este año, el Festival trae un desfile de autos previo a la exhibición en el evento. El desfile comenzará a las 10:30 a.m. con punto de partida en el estacionamiento 7 de Santa Ana College, 1530 W. 17th St., en Santa Ana. Para obtener información adicional sobre la exhibición de autos y el desfile, comuníquese con specialevents@santa-ana.org.

Toda la familia puede anticipar una divertida Zona para Niños con múltiples brincolines y juegos mecánicos. Para acomodar la ampliada Zona para Niños este año, los cierres de calles afectarán el vecindario a partir de las 6 a.m. del día del evento, el 27 de agosto. El mapa del sitio del evento publicado en línea describe los cierres de calles.

Este evento gratuito está organizado por la Agencia de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios de la ciudad. El estacionamiento en la calle será limitado debido a los cierres de calles por el evento. Habrá estacionamiento disponible en Santa Ana College en el estacionamiento ubicado en Washington Avenue y Bristol Street. Los servicios de transporte serán disponibles de 10 a.m. a 8 p.m. y transportarán a invitados desde el estacionamiento designado hasta el evento en El Salvador Park. Los transportes tendrán capacidades limitadas y no podrán acomodar artículos grandes como carpas para el sol, sillas, o hieleras.

Visite el sitio web de Parques y Recreación para obtener más información sobre el Festival de la Herencia Chicana de Santa Ana.

Lễ Hội Di Sản Chicano – 27 Tháng Tám

Hãy tham gia các hoạt động cộng đồng và chào đón Tháng Di Sản Chicano vào Chủ Nhật, 27 Tháng Tám, sẽ có các trò chơi dành cho gia đình, trình diễn văn nghệ, triển lãm và diễu hành xe, đồ ăn, các quầy trưng bày, trò chơi carnival, và nhiều điều thú vị khác.

Lễ Hội Di Sản Chicano do Thành Phố Santa Ana tổ chức sẽ diễn ra từ 11 a.m. đến 7 p.m. tại Công Viên El Salvador, 1825 W. Civic Center Drive, ở Santa Ana.

Hội Đồng Thành Phố Santa Ana công bố trong buổi họp ngày 1 Tháng Tám và công nhận Tháng Tám là Tháng Di Sản Chicano và khen ngợi sự đóng góp đáng kể của cộng đồng người Mỹ gốc Mexican cho lịch sử Hoa Kỳ. Cộng đồng người Chicanos/Chicanas đại diện cho phần lớn cư dân ở Santa Ana, và chúng ta rất vinh dự có được những thành tựu đáng quý và đóng góp của họ cho thành phố.

Khách tham gia có thể thưởng thức nhiều tiết mục ca nhạc với các nghệ sĩ sau:

 • Malo
 • Tierra Legacy
 • The Altons
 • Thee Sinseers
 • Funk Freaks
 • MOFAK
 • Zackey Force Funk
 • Vicky Tafoya and the Big Beat

Năm nay, hoạt động Lễ Hội cũng mang đến phần diễu hành xe và sau đó là triễn lãm xe. Diễu hành xe bắt đầu lúc 10:30 a.m. tại Bãi Đậu Xe Số 7 của Trường Santa Ana College, 1530 W. 17th St., ở Santa Ana. Để có thêm thông tin về triển lãm và diễu hành xe, vui lòng liên hệ specialevents@santa-ana.org.

Gia đình của quý vị có thể tham gia các trò chơi vui nhộn ở khu vực dành cho trẻ em Kids Zone với nhiều nhà hơi và trò chơi carnival. Để mở rộng không gian ở khu vực trò chơi trẻ em Kids Zone, một số đường sẽ bị đóng có thể gây ảnh hưởng đến khu phố bắt đầu từ 6 a.m. vào ngày của lễ hội, 27 Tháng Tám. Bản đồ của khu vực lễ hội được đăng trên website với sơ đồ các tuyến đường sẽ đóng.

Đây là lễ hội miễn phí được Cơ Quan Công Viên, Giải Trí và Dịch Vụ Cộng Đồng của thành phố tổ chức. Đậu xe ở lề đường sẽ bị giới hạn do việc đóng đường. Quý vị có thể sử dụng bãi đậu xe tại Trường Santa Ana College ở Washington Avenue và Bristol Street. Dịch vụ xe chở khách sẽ có từ bãi đậu xe này đến nơi tổ chức lễ hội là Công Viên El Salvador từ 10 a.m. đến 8 p.m. Xe chở khách sẽ có hạn chế và không thể chở những đồ vật với kích cỡ lớn như lều, ghế ngồi, hoặc thùng đá.

Hãy vào trang Parks and Recreation website để có thêm thông tin về Lễ Hội Di Sản Chicano ở Santa Ana.author avatar
Editor
The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights