Thu. May 30th, 2024

The once-a-decade responsibility to adjust the City of Santa Ana ward boundaries to reflect population changes and communities of interest has been finalized. The City of Santa Ana wants to thank everyone who participated in the redistricting process.

On April 5, 2022, the Santa Ana City Council unanimously adopted the final map by Resolution No. 2022-022, which went into effect immediately. On April 19, 2022, the City Council unanimously adopted Ordinance No. NS-3018 establishing new boundary lines. By law, the City Council had to submit the new map to the Orange County Registrar of Voters prior to April 15 to ensure the November 8, 2022, general election reflects the new boundaries. The new ward boundaries for wards 2, 4, and 6 will be used for the November 8, 2022, election.

Enter your address on the map of new boundaries to locate the ward you reside in at www.santa-ana.org/elections.

Nuevo Mapa de Distrito del Concejo Municipal

La responsabilidad de una vez por década de ajustar los límites de los distritos de la Ciudad de Santa Ana para reflejar los cambios de población y las comunidades de interés ha finalizado. La Ciudad de Santa Ana quiere agradecer a todos los que participaron en el proceso de redistribución de distritos.

El 5 de abril de 2022, el Concejo Municipal de Santa Ana aprobó por unanimidad el mapa definitivo mediante Resolución N° 2022-022, que entró en vigor de inmediato. El 19 de abril de 2022, el Concejo Municipal adoptó por unanimidad la Ordenanza No. NS-3018 que establece nuevos límites. Por ley, el Concejo Municipal tuvo que enviar el nuevo mapa al Registro de Votantes del Condado de Orange antes del 15 de abril para garantizar que las elecciones generales del 8 de noviembre de 2022 reflejen los nuevos límites. Los nuevos límites de distrito para los distritos 2, 4 y 6 se van a usar para las elecciones del 8 de noviembre de 2022.

Busque su dirección en el mapa de los límites nuevos para ubicar el distrito en el que reside en www.santa-ana.org/elections.

Bản Đồ Khu Vực Mới của Hội Đồng Thành Phố

Trách nhiệm mười năm một lần về việc điều chỉnh ranh giới khu của Thành Phố Santa Ana để phản ánh sự thay đổi dân số và các mối quan tâm của cộng đồng đã được thông qua. Thành Phố Santa Ana trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả đã tham gia vào quy trình phân bổ lại khu vực.

Vào Ngày 5 Tháng Tư, 2022, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đã đồng thuận thông qua bản đồ cuối cùng bằng Nghị Quyết Số 2022-022, và nghị quyết này có hiệu lực ngay lập tức. Ngày 19 Tháng Tư, 2022, Hội Đồng Thành Phố cũng đồng thuận thông qua Sắc Lệnh Số NS-3018 để thiết lập các đường ranh giới mới. Theo luật, Hội Đồng Thành Phố phải nộp bản đồ mới này cho Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange trước Ngày 15 Tháng Tư để chắc chắn rằng cuộc tổng tuyển cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022 sẽ phản ánh các ranh giới mới. Ranh giới mới của các khu 2, 4, và 6 sẽ được sử dụng trong cuộc bầu cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2022.

Hãy nhập địa chỉ của quý vị vào bản đồ với các đường ranh giới mới để xác định vị trí khu mà quý vị cư trú www.santa-ana.org/elections.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights