Sun. Dec 3rd, 2023

We want your opinion! The City of Santa Ana Homeless Services Division is hosting a community listening session for the development of a local Homelessness Action Plan. The information collected from the community will be incorporated into this plan. The listening session is being held during the regular Community Development Commission meeting in person and through Zoom.Date: Wednesday, April 27, 2022
Time: 4:30 p.m.
City Council Chambers, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA, or
Join Zoom Link: https://us06web.zoom.us/j/88262765176
OR Call (669) 900-6833 and enter Meeting ID: 882 6276 5176#
For more information, visit https://www.santa-ana.org/event/homelessness-action-plan-community-listening-session/

 Comparta sus ideas sobre personas sin hogar 

¡Queremos su opinión! La División de Servicios para Personas Sin Hogar de la Ciudad de Santa Ana está organizando una sesión comunitaria para el desarrollo de un Plan de Acción local para personas sin hogar. La información proveída por la comunidad se incorporará a este plan. La sesión se lleva a cabo durante la reunión regular de la Comisión de Desarrollo Comunitario en persona y a través de Zoom.
Fecha: miércoles, 27 de abril de 2022
Hora: 4:30 de la tarde
City Council Chambers, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA, o
Únase por Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88262765176
O llame al (669) 900-6833 e ingrese el ID de la reunión: 882 6276 5176#
Para obtener más información, visite https://www.santa-ana.org/event/homelessness-action-plan-community-listening-session/

Góp Ý của Quý Vị về Vô Gia Cư

Chúng tôi muốn có ý kiến của quý vị! Cơ Quan Dịch Vụ về Vô Gia Cư của Thành Phố Santa Ana sẽ tổ chức buổi họp để lắng nghe ý kiến của cộng đồng về việc phát triển Kế Hoạch Hành Động để Giải Quyết Tình Trạng Vô Gia Cư. Thông tin thu thập từ cộng đồng sẽ được kết hợp vào kế hoạch này. Buổi họp để lắng nghe ý kiến cộng đồng sẽ được tổ chức trực tiếp trong Buổi Họp Thường Lệ của Ủy Ban Phát Triển Cộng Đồng hoặc qua Zoom.
Ngày: Thứ Tư, Ngày 27 Tháng Tư, 2022
Giờ: 4:30 giờ chiều.
Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA, hoặc
Tham Gia qua Đường Dẫn Zoom: https://us06web.zoom.us/j/88262765176
HOẶC gọi (669) 900-6833 và nhập Meeting ID: 882 6276 5176#
Để có thêm thông tin, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/event/homelessness-action-plan-community-listening-session/

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights