Sun. May 26th, 2024

In observance of Independence Day, Santa Ana City Hall will be closed and there will be no street sweeping on Monday, July 4, 2022. Trash collection will be delayed by one day. Remember, only fireworks labeled “Safe and Sane” are legal within the Santa Ana city limits. Report illegal fireworks at https://www.santa-ana.org/fireworks/

We hope everyone has a safe, happy, and fun 4th of July! Don’t forget to visit our Fourth of July Celebration that concludes with a fireworks show! Activities begin at 5 p.m. For more information, visit https://www.santa-ana.org/event/fourth-of-july-celebration/

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?
Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

Who will you vote for in the OC 2nd Supervisorial District?

No habrá barrido de calles el 4 de Julio

En conmemoración del Día de la Independencia, el Ayuntamiento de Santa Ana estará cerrado y no habrá barrido de calles el lunes 4 de julio de 2022. La recolección de basura se retrasará un día. Recuerde, solo los fuegos artificiales “Sanos y seguros” son legales dentro de los límites de la Ciudad de Santa Ana. Reporte fuegos artificiales ilegales en https://www.santa-ana.org/fireworks/

¡Esperamos que todos tengan un feliz y divertido 4 de julio! ¡No se olvide de nuestra Celebración del Día de la Independencia que termina con un show de fuegos artificiales! Las actividades comienzan a las 5 p.m. Para más información, visite https://www.santa-ana.org/event/fourth-of-july-celebration/

Không Quét Đường Ngày 4 Tháng Bảy

Để kỷ niệm Ngày Độc Lập, Tòa Thị Chính Thành Phố Santa Ana sẽ đóng cửa và sẽ không có quét đường vào Thứ Hai, Ngày 4 Tháng Bảy, 2022. Việc thu rác sẽ bị hoãn lại một ngày. Hãy nhớ rằng, chỉ có pháo hoa được dán nhãn “An Toàn và Lành Mạnh” là hợp pháp trong phạm vi Thành Phố Santa Ana. Báo cáo pháo hoa bất hợp pháp tại https://www.santa-ana.org/fireworks/

Chúng tôi mong rằng mọi người sẽ nghỉ lễ 4 Tháng Bảy an toàn, hạnh phúc và vui vẻ! Hãy nhớ ghé qua Lễ Hội 4 Tháng Bảy của chúng tôi với phần trình diễn bắn pháo hoa! Hoạt động bắt đầu từ 5 giờ chiều. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.santa-ana.org/event/fourth-of-july-celebration/By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights