Sun. Dec 10th, 2023

Did you know that you can receive a one-time assistance payment on your water bill through the Water Bill Assistance Program? The federally-funded Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP) provides a one-time benefit of up to $2,000 to cover past-due drinking water, wastewater/sewer, and/or stormwater costs for eligible, low-income customers.Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?
Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?

Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?

Which Santa Ana City Council candidates will you vote for this November?

To be eligible, you must:

 • Have a past-due amount on your water or wastewater bill.
 • Be a resident of Orange County.
 • Provide current income verification.
 • Meet the income eligibility requirements.
Who will you vote for in the Santa Ana Mayoral Election in November?
Who will you vote for in the Santa Ana Mayoral Election in November?

Question

Question

To learn more about this program, visit https://www.santa-ana.org/water-bill-assistance-program/ or call (714) 839-6199 or email LIHWAP@capoc.org.

Programa de Asistencia de Factura de Agua 

¿Sabía que puede recibir un pago único de asistencia en su factura de agua a través del Programa de Asistencia en la Factura de Agua? El Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos, financiado con fondos federales, proporciona un pago único de hasta $2,000 para cubrir los costos vencidos de agua potable, aguas residuales y/o aguas pluviales para clientes elegibles de bajos ingresos.

Para ser elegible, debe:

 • Tener una cantidad vencida en su factura de agua o alcantarillado.
 • Ser residente del Condado de Orange.
 • Proporcionar verificación de ingresos actual.
 • Cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos.

Para obtener más información sobre este programa, visite https://www.santa-ana.org/water-bill-assistance-program/ o llame al (714) 839-6199 o mande un correo electronico a LIHWAP@capoc.org.

Chương Trình Hỗ Trợ Hóa Đơn Tiền Nước

Quý vị có biết rằng quý vị có thể nhận được hỗ trợ một lần để trả hóa đơn tiền nước của mình qua Chương Trình Hỗ Trợ Hóa Đơn Tiền Nước không? Chương trình Hỗ Trợ Tiền Nước cho Hộ Gia Đình Có Thu Nhập Thấp (LIHWAP) được chính quyền liên bang cấp ngân quỹ sẽ có hỗ trợ một lần tối đa $2,000 để chi trả hóa đơn bị trễ hạn cho tiền nước, nước thải/cống rãnh, và/hoặc các chi phí khác về hệ thống nước mưa cho khách hàng có thu nhập thấp hội đủ điều kiện.

Để hội đủ điều kiện, quý vị phải:

 • Có số tiền bị trễ hạn thanh toán cho hóa đơn tiền nước hoặc nước thải của mình.
 • Là một cư dân của Quận Orange.
 • Cung cấp xác nhận về thu nhập hiện nay.
 • Hội đủ các quy định về thu nhập.

Để tìm hiểu thêm về chương trình này, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/water-bill-assistance-program/ hoặc gọi (714) 839-6199 hoặc email LIHWAP@capoc.org.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights