Tue. Apr 16th, 2024

The City of Santa Ana has finally released their official notice of the upcoming City Election this November. Wards 1, 3 and 5 are up for grabs as is the Mayor’s office.

Strangely the Democratic Party of Orange County (DPOC) already endorsed one of the mayoral candidates, Vince Sarmiento, even though the filing period remains open until August 6. I wonder if Sarmiento will have to support the DPOC’s ongoing effort to give out free drug needles in our city and our city only because of this endorsement?

Other announced Mayoral candidates include Ward 3 City Councilman Jose Solorio former City Councilwomen Ceci Iglesias and Claudia Alvarez. Read our mayoral preview article here. I fully expect more candidates to announce before the August 6 deadline.

So far three candidates have announced for Ward 3. Read about Danny Vargas here. Read about Janelle Welker, and Jessie Lopez here.

Mike Gonzales is apparently running for Ward 1.

Here is the City’s official election announcement:

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Municipal Election will be held in the City of Santa Ana, on Tuesday, the 3rd day of November 2020, for the following officers:

Mayor – Full 2-year term

Councilmember, Ward 1 – Full 4-year term

Councilmember, Ward 3 – Full 4-year term

Councilmember, ward 5 – Full 4 year term

The Nomination Period for these offices opens at 8:00 a.m. on Monday, July 13, 2020, and closes on Thursday, August 6, 2020, at 5:00 p.m. by appointment only. If a qualified incumbent has not filed Nomination Papers by said deadline, the nominating period will be extended to Wednesday, August 12, 2020, at 5:00 p.m., for all interested persons other than incumbent for that seat only.

Nomination documents will be available in the Clerk of the Council Office, 20 Civic Center Plaza, Room 809, Santa Ana, CA during regular business hours. Parking will not be validated. Appointments are required by calling (714) 647-6520 or email cityclerk@santa-ana.org.

Remember to vote during the Election Voting Period by Vote-by-Mail from October 5, 2020, through November 3, 2020. In addition, select Vote Centers will be open for 10 to 3 days until Election Day. For additional election details please visit www.ocvote.com/voting/current-election-info/. Register to vote by October 19, 2020, or verify your voter registration at www.ocvote.com/registration/.

AVISO DE ELECCIÓN PARA LA CIUDAD DE SANTA ANA, CALIFORNIA

OR MEDIO DE LA PRESENTE SE AVISA que se llevará a cabo una Elección Municipal General en la Ciudad de Santa Ana, el martes 3 de noviembre del 2020 para los cargos siguientes:

Alcalde – Término completo, 2 años

Concejal, Sector 1 – Término completo, 4 años

Concejal, Sector 3 – Término completo, 4 años

Concejal, Sector 5 – Término completo, 4 años

El Período de Nominación para estos cargos comienza a las 8:00 AM el lunes 13 de julio del 2020 y concluye el jueves 6 de agosto del 2020 a las 5:00 PM por cita solamente. Si un titular calificado no ha presentado Docu-mentos de Nominación para dicha fecha límite, el período de nominación se extenderá al miércoles 12 de agosto del 2020 a las 5:00 PM, para todas las personas interesadas, aparte de ese titular, para ese cargo solamente.

Los documentos de nominación estarán disponibles en la Oficina de la Secretaria Municipal, 20 Civic Center Plaza, Oficina 809, Santa Ana, CA durante horas hábiles. No se validará el estacionamiento. Se requiere hacer cita por medio de llamar al (714) 647-6520 o por correo electrónico a cityclerk@santa-ana.org.

Recuerde votar durante el Período de Elección mediante Voto por Correo del 5 de octubre del 2020 al 3 de noviembre del 2020. Además, Centros de Votación selectos estarán abiertos de 10 a 3 días antes del Día de la Elección. Para detalles electorales adicionales, por favor visite www.ocvote.com/voting/current-election-info/. Empadrónese para votar antes del 19 de octubre del 2020, o verifique su registro de votante en www.ocvote.com/registration/.

THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH PHỐ SANTA ANA, CALIFORNIA

QUA VĂN BẢN NÀY THÔNG BÁO rằng, Thành phố Santa Ana sẽ tổ chức một cuộc Bầu Cử Phổ Thông Thành Phố vào Thứ Ba, ngày 3 tháng Mười Một, 2020 để bầu ra các chức vụ sau:

Thị Trưởng Trọn nhiệm kỳ 2 năm

Thành Viên Hội Đồng, Khu vực 1 Trọn nhiệm kỳ 4 năm

Thành Viên Hội Đồng, Khu vực 3 Trọn nhiệm kỳ 4 năm

Thành Viên Hội Đồng, Khu vực 5 Trọn nhiệm kỳ 4 năm

Thời Gian Đề Cử cho các chức vụ này bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng Thứ Hai, ngày 13 tháng Bảy, 2020 và kết thúc vào 5 giờ chiều Thứ Năm, ngày 6 tháng Tám, 2020, chỉ khi có cuộc hẹn trước. Nếu một người đương nhiệm hợp lệ không đệ nộp Giấy Tờ Đề Cử vào ngày đáo hạn như đã nói, thời hạn đề cử sẽ được gia hạn đến 5 giờ chiều Thứ Tư, ngày 12 tháng Tám, 2020, cho tất cả những người có ý muốn ứng cử ngoài người đương nhiệm đối với chỉ chức vụ đó mà thôi.

Hồ sơ đề cử sẽ được sẵn sàng ở Thư ký của Văn Phòng Hội Đồng, tại 20 Civic Center Plaza, Phòng 809, Santa Ana, CA trong giờ hành chánh thường lệ. Đậu xe sẽ không được miễn phí. Yêu cầu phải đặt cuộc hẹn trước bằng cách gọi đến số (714) 647-6520 hoặc gửi email tới cityclerk@santa-ana.org.

Hãy nhớ bỏ phiếu trong Thời Gian Bỏ Phiếu Bầu Cử bằng cách Bầu-qua-Thư từ ngày 5 tháng Mười, 2020 đến ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Ngoài ra, lựa chọn Trung Tâm Bỏ Phiếu sẽ mở từ 10 đến 3 ngày cho đến Ngày Bầu Cử, để biết thêm chi tiết về bầu cử, vui lòng truy cập https://www.ocvote.com/voting/current-election-info/. Đăng ký để bỏ phiếu trước ngày 19 tháng Mười, 2020 hoặc xác minh đăng ký cử tri của quý vị tại https://www.ocvote.com/registration/.


캘리포니아 주 산타 아나시 지방 자치 선거 공고문

2020년 11월 3일, 화요일에 산타 아나시 지방 자치 선거가 열릴 예정입니다. 이에 특별히 통지합니다:

시장 2년 임기

위원회 의원, 1 행정구 4년 임기

위원회 의원, 3 행정구 4년 임기

위원회 의원, 5 행정구 4년 임기

지명 신청기간은 2020년 7월 13일, 월요일 오전 8시부터 2020년 8월 6일 오후 5시까지입니다. 만약 마감날짜 안에 신청을 못 하시는 사정이 있는 재직자는 2020년 8월 12일 오후 5시까지 연장하여 드립니다. 재직자 뿐만 아니라 관심있는 모든 분들도 사정에 따라 마감기한을 연장하여 드리니 꼭 숙지 바랍니다.

지명 서류는 산타 아나시 시민 센터 플라자 20, 809호실 의회 사무소(Council Office, 20 Civic Center Plaza, Room 809, Santa Ana)에서 정규 업무 시간 동안 이용 가능합니다. 주차 시설은 이용이 제한될 수 있습니다. 전화 (714) 647-6520 또는 이메일 cityclerk@santa-ana.org 로 연락하여 예약해주시기 바랍니다.

우편 투표 기간은 2020년 10월 5일부터 2020년 11월 3일까지 이며 꼭 해당 날짜 안에 투표할 수 있도록 숙지 바랍니다. 또한 선거일 기준 10일에서 3일 동안 일부 투표소가 개설됩니다. 자세한 선거 정보는 www.ocvote.com/voting/current-election-info/ 를 참조하십시오. 투표 참여를 원하시면 2020년 10월 19일까지 등록하여 주시거나 www.ocvote.com/registration/ 에서 유권자 등록을 확인하여 주십시오.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights