Sun. Dec 3rd, 2023

SANTA ANA, Calif. –The Santa Ana Public Library will be expanding the Main Library’s hours beginning Jan. 9, 2023, creating a more consistent schedule and adding eight more hours of service per week. The Main Library’s new hours will be 10 a.m. to 8 p.m. Monday through Thursday, and 10 a.m. to 6 p.m. Friday and Saturday.The Library Services Agency is focused on providing inclusive and equitable access to programs, books, technology and more. The expansion of hours will better meet the needs of the community, while offering greater flexibility for Santa Ana residents to visit and enjoy their local public library.

In addition to traditional book checkouts, the Main Library offers many other services including:

 • Chromebooks with built-in wireless internet for checkout
 • The Library of Things, where visitors can check out items like digital cameras and video games
 • Technology and digital literacy education programs
 • Free talks by published authors and other special events
 • And many other resources

The Main Library also opened the Play and Learn Children’s Patio earlier this year as the first step of a major renovation to create a modern and interactive learning ecosystem.

The Newhope Library branch at 122 N. Newhope St. is open noon to 8 p.m. Monday and Wednesday, 10 a.m. to 6 p.m. Tuesday and Thursday, and 9 a.m. to 5 p.m. Friday and Saturday but will change its weekend hours to coincide with the Main Library’s. Their new hours will be 10 a.m. to 6 p.m. Friday and Saturday beginning Jan. 9, 2023.

The Santa Ana Public Library serves approximately 200,000 patrons annually and has 400,000 books, magazines, computers, mobile hotspots, and other materials and resources. For more information about the library’s services, visit https://www.santa-ana.org/library.

About Santa Ana

Santa Ana is downtown for the world famous Orange County, California. It is the County Seat, the second-most populous city in Orange County, and is home to a vibrant evening scene and arts community. Over 1,400 City employees work hard every day to deliver efficient public services in partnership with our community to ensure public safety, a prosperous economic environment, opportunities for our youth, and a high quality of life for residents. Learn more at www.santa-ana.org.

La Biblioteca Principal de Santa Ana extenderá su horario en 2023

SANTA ANA, Calif. – La Biblioteca Pública de Santa Ana extenderá el horario de la Biblioteca Principal a partir del 9 de enero de 2023, creando un horario más consistente y agregando ocho horas más de servicio por semana. El nuevo horario de la Biblioteca Principal será de 10 de la mañana a 8 de la noche lunes a jueves y de 10 de la mañana a 6 de la tarde viernes y sábado.

La biblioteca se enfoca en brindar acceso inclusivo y equitativo a programas, libros, tecnología y más. El nuevo horario ayudara a satisfacer las necesidades de la comunidad ofreciendo más flexibilidad para que los residentes de Santa Ana visiten y disfruten de su biblioteca pública local.

Además de los préstamos tradicionales de libros, la Biblioteca Principal ofrece muchos otros servicios, incluyendo:

 • Prestamo de Chromebooks con internet
 • La Biblioteca de las Cosas, donde los visitantes pueden rentar cosas como cámaras digitales y videojuegos
 • Programas de educación en tecnología y alfabetización digital
 • Charlas con autores publicados gratis y otros eventos especiales
 • Y muchos otros recursos

La Biblioteca Principal también inauguró un patio para que niños jueguen y aprendan a principios de este año como el primer paso de una importante renovación para crear un sistema de aprendizaje moderno e interactivo.

La Biblioteca Newhope en 122 N. Newhope St. está abierta desde el mediodía hasta las 8 de la noche los lunes y miércoles, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde los martes y jueves, y de 9 de la mañana a 5 de la tarde los viernes y sábado, pero hará un pequeño cambio para que el horario del fin de semana coincida con el de la Biblioteca Principal. Su nuevo horario será de 10 de la mañana a 6 de la tarde los viernes y sabados.

La Biblioteca Pública de Santa Ana atiende a aproximadamente 200,000 usuarios anualmente y tiene 400,000 libros, revistas, computadoras, aparatos de internet móvil y otros materiales y recursos. Para obtener más información sobre los servicios de la biblioteca, visite https://www.santa-ana.org/library.

Sobre Santa Ana

Santa Ana es el centro del famoso Condado de Orange, California, reconocido mundialmente. Es la sede del condado, la segunda ciudad más poblada del Condado de Orange, y es hogar a una vibrante escena nocturna y una comunidad artística. Más de 1,400 empleados de la Ciudad trabajan arduamente diario para brindar servicios públicos eficientes en asociación con nuestra comunidad para garantizar la seguridad pública, un entorno económico próspero, oportunidades para nuestra juventud y una alta calidad de vida para los residentes. Obtenga más información en www.santa-ana.org.

Thư Viện Main Santa Ana sẽ tăng thời gian hoạt động trong năm 2023

SANTA ANA, Calif. – Thư Viện Công Santa Ana sẽ tăng thời gian hoạt động ở Thư Viện Main bắt đầu từ 9 Tháng Một, 2023, để có lịch trình ổn định và bổ sung 8 giờ dịch vụ mỗi tuần. Giờ hoạt động mới của Thư Viện Main sẽ từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối từ Thứ Hai đến Thứ Năm, và 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Sáu và Thứ Bảy.

Cơ Quan Dịch Vụ Thư Viện tập trung vào việc tiếp cận công bằng và toàn diện đến các chương trình, sách, công nghệ và nhiều hơn nữa. Giờ hoạt động được tăng cường sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng, trong khi vẫn cung cấp sự linh hoạt nhiều hơn cho cư dân Santa Ana đến và tận hưởng dịch vụ tại thư viện công ở địa phương của họ.

Ngoài việc mượn sách theo cách thông thường, Thư Viện Main cung cấp các dịch vụ sau:

 • Cho mượn Chromebooks có cài đặt sẵn internet không dây
 • Thư Viện Đồ Vật, The Library of Things, khách có thể mượn các đồ vật như đồ cắt bánh cookie và trò chơi với bàn cờ board games
 • Chương trình giáo dục kiến thức về kỹ thuật số và công nghệ
 • Đối thoại với các tác giả và các sự kiện đặc biệt
 • Và nhiều nguồn hỗ trợ khác

Thư Viện Main cũng mở Sân Học và Chơi cho Trẻ Em vào đầu năm nay như là bước đầu tiên của chương trình nâng cấp lớn để tạo ra hệ thống sinh thái học tập tương tác và hiện đại.

Chi nhánh Thư Viện Newhope tại 122 N. Newhope St. mở cửa từ trưa đến 8 giờ tối vào Thứ Hai và Thứ Tư, 10 giờ sáng đến 10 giờ chiều và Thứ Ba và Thứ Năm, và 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và Thứ Sáu và Thứ Bảy, nhưng sẽ có một thay đổi nhỏ vào giờ làm việc cuối tuần để tương đồng với Thư Viện Main. Giờ làm việc mới sẽ là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào Thứ Sáu và Thứ Bảy bắt đầu từ 9 Tháng Một, 2023.

Thư Viện Công Santa Ana phục vụ khoảng 200,000 khách hằng năm và có 400,000 sách, tạp chí, máy vi tính, dụng cụ kết nối mạng không dây mobile hotspots, và các tài liệu và nguồn thông tin khác. Để có thêm thông tin về các dịch vụ của thư viện, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/library.

Về Santa Ana

Santa Ana là trung tâm của Quận Orange, California nổi tiếng thế giới. Thành phố là Trung Tâm của Quận, là thành phố đông dân thứ hai trong Quận Orange, và là nhà của cảnh quan sinh động về đêm và cộng đồng nghệ thuật. Hơn 1,400 nhân viên của Thành Phố làm việc chuyên cần mỗi ngày để mang lại dịch vụ công hiệu quả cũng như việc hợp tác với cộng đồng của chúng ta để đảm bảo an toàn công cộng, môi trường kinh tế thịnh vượng, các cơ hội cho thanh thiếu niên của chúng ta, và chất lượng cuộc sống cao cho cư dân. Hãy tìm hiểu thêm tại www.santa-ana.org.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights