Mon. May 27th, 2024

In observance of Presidents’ Day, Santa Ana City Hall will be closed and there will be no street sweeping on Monday, February 21, 2022. Regular hours will resume Tuesday, February 22.

Cierre del Ayuntamiento el lunes 

En conmemoración del Día de los Presidentes, el Ayuntamiento de Santa Ana estará cerrado y no habrá barrido de calles el lunes 21 de febrero de 2022. El horario regular se reanudará el martes 22 de febrero.

Đóng Cửa Nghỉ Lễ vào Thứ Hai

Để chào mừng Ngày Lễ Tổng Thống, Tòa Thị Chính Thành Phố Santa Ana sẽ đóng cửa và không quét đường vào Thứ Hai, Ngày 21 Tháng Hai, 2022. Giờ làm việc bình thường bắt đầu lại vào Thứ Ba, Ngày 22 Tháng Hai.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights