Wed. Nov 29th, 2023

The City of Santa Ana’s Economic Development Division will be hosting a Vietnamese Business Forum that aims to foster collaboration, drive economic growth, and create opportunities for business expansion in Santa Ana. The forum will be held in English and Vietnamese.The forum returns after more than a decade and will take place on Thursday, July 13, from 8 to 11 a.m. at the DoubleTree Hotel, 201 E. MacArthur Boulevard, in Santa Ana. It will bring together a diverse range of representatives from key entities including the City of Santa Ana’s Community Development Agency, Planning and Building Agency, Public Works Agency, Finance and Management Services Agency, and the Santa Ana Police Department. Key business resource agencies such as the Orange County Inland Empire Small Business Development Center, Small Business Administration, SCORE, Better Business Bureau, Vietnamese Chamber of Commerce, Santa Ana Chamber of Commerce, and the Orange County Transportation Authority will also be in attendance.

The collective expertise of the partnering agencies and organizations will provide guidance on various aspects of business development, permitting processes, zoning, safety measures, and more. They will also be on hand to address any questions or concerns attendees may have, ensuring that participants leave with a better understanding of the processes involved in setting up and expanding businesses in Santa Ana.

All Vietnamese business owners, entrepreneurs, aspiring professionals, and individuals interested in the growth and development of the Vietnamese business community are encouraged to mark their calendars for this exciting event!

RSVP for the Vietnamese Business Forum at https://bit.ly/santaana-vietnamesebusinessforum or learn more about the City of Santa Ana’s Economic Development Division by visiting https://www.santa-ana.org/departments/economic-development/.

Hội Luận cho Doanh Nghiệp Việt Nam 13 Tháng Bảy

Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế của Thành Phố Santa Ana sẽ tổ chức một buổi Hội Luận cho Doanh Nghiệp Việt Nam với mục tích tăng cường sự hợp tác, hướng đến phát triển kinh tế và tạo cơ hội để mở rộng kinh doanh ở Santa Ana. Buổi hội luận sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh với sự hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.

Buổi hội luận này được tổ chức lại sau hơn một thập kỷ sẽ diễn ra vào Thứ Năm, ngày 13 Tháng Bảy, từ 8 đến 11 giờ sáng tại Khách Sạn DoubleTree, tọa lạc ở 201 East Macarthur Boulevard, ở Santa Ana. Sự kiện này sẽ có nhiều đại diện khác nhau từ các cơ quan của Thành Phố Santa Ana bao gồm Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng, Cơ Quan Hoạch Định và Xây Dựng, Cơ Quan Công Chánh, Cơ Quan Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính, và Sở Cảnh Sát Santa Ana. Các tổ chức và cơ quan chuyên cung cấp nguồn hỗ trợ như Orange County Inland Empire Small Business Development Center, Small Business Administration, SCORE, Better Business Bureau, Vietnamese Chamber of Commerce, Santa Ana Chamber of Commerce, và Orange County Transportation Authority (OCTA) cũng sẽ tham dự.

Sự hợp tác và tập trung nhiều chuyên gia của các cơ quan và tổ chức sẽ cung cấp hướng dẫn ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong việc phát triển kinh doanh, quy trình cấp giấy phép, việc quy vùng, các biện pháp an toàn, và nhiều hơn nữa. Họ cũng sẽ trực tiếp trả lời các câu hỏi hoặc những vấn đề mà người tham dự đưa ra, để đảm bảo rằng quý vị sẽ rời buổi hội luận với sự hiểu biết tốt hơn về các quy trình liên quan đến việc thiết lập và mở rộng kinh doanh ở Santa Ana.

Quý vị hãy lưu buổi hội luận vào lịch trình của mình và chúng tôi kính mời quý vị chủ doanh nghiệp, các doanh nhân và những ai có quan tâm đến việc phát triển và tăng trưởng cho cộng đồng kinh doanh Việt Nam đến tham dự sự kiện rất đáng quan tâm này!

Quý vị có thể dùng đường dẫn https://bit.ly/santaana-vietnamesebusinessforum để ghi danh RSVP tham dự buổi Hội Luận cho Doanh Nghiệp Việt Nam hoặc tìm hiểu thêm về Cơ Quan Phát Triển Kinh Tế của Thành Phố Santa Ana ở trang https://www.santa-ana.org/departments/economic-development/.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights