Sat. Dec 9th, 2023

Updating the OC Transit Vision Master Plan will enhance transit-related equity, sustainability, public health, socioeconomic mobility, and quality of life in the county. Take OCTA’s online survey to let them know your transit investment priorities and a chance to win one of four $50 gift cards!Survey: https://bit.ly/TVMPSurvey

Tome la encuesta OC Transit Vision

La actualización del Plan Maestro de la Visión del Tránsito del Condado de Orange mejorará la equidad, la sostenibilidad, la salud pública, la movilidad socioeconómica y la calidad de vida del condado en relación con el tránsito. ¡Responda a la encuesta en línea de la OCTA para dar a conocer sus prioridades de inversión en transporte público y tener la oportunidad de ganar una de las cuatro tarjetas regalo de $50!

Encuesta: https://bit.ly/TVMPSurvey

Khảo sát OC Transit Vision

Cập nhật Kế Hoạch Tổng Thể Tầm Nhìn Vận Tải Quận Cam sẽ nâng cao sự công bằng trong lĩnh vực giao thông, bền vững, sức khỏe cộng đồng, khả năng di chuyển liên quan đến kinh tế xã hội và chất lượng cuộc sống tại Quận. Hãy tham gia cuộc khảo sát trực tuyến của OCTA và chia sẻ những ưu tiên của quý vị về những yếu tố nên được đầu tư vào giao thông công cộng để có cơ hội nhậnmột trong bốn thẻ quà tặng trị giá $50.

Khảo sát: https://bit.ly/TVMPSurvey

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights