Tue. Mar 5th, 2024

The deadline for the “Neighborhood Block Transformation Contest” (NBTC) entries is Friday, May 20, 2022 at 5 p.m. The contest is all about beautifying our community and that means making improvements. To qualify, you will need to send “before” and “after” pictures, demonstrating the improvements made by each participating property on your block. The before and after pictures need to be taken after January 1, 2022 and entries submitted by this Friday, May 20th.

For more details and to download contest materials, visit https://www.santa-ana.org/neighborhood-block-transformation-contest/.

Concurso de transformación de bloques de vecindario Fecha límite

La fecha límite para las entradas del “Concurso de transformación de bloques de vecindario” (NBTC) es el viernes 20 de mayo de 2022 a las 5 p.m. El concurso se trata de embellecer nuestra comunidad y eso significa hacer mejoras. Para calificar, deberá enviar fotos de “antes” y “después”, que demuestren las mejoras realizadas por cada propiedad participante en su bloque. Las fotos de antes y después deben tomarse después del 1 de enero de 2022 y las entradas deben enviarse antes de este viernes 20 de mayo.

Para obtener más detalles y descargar los materiales del concurso, visite https://www.santa-ana.org/neighborhood-block-transformation-contest/.

Hạn chót của Cuộc thi Chuyển đổi Khối Khu phố Thứ Sáu, 5-20-22

Hạn chót cho các bài dự thi “Cuộc thi chuyển đổi khối khu phố” (NBTC) là Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022 lúc 5 giờ chiều. Cuộc thi là tất cả về việc làm đẹp cộng đồng của chúng tôi và điều đó có nghĩa là cải thiện. Để đủ điều kiện, bạn sẽ cần gửi ảnh “trước” và “sau”, thể hiện những cải tiến được thực hiện bởi từng sản phẩm tham gia trong khối của bạn. Ảnh trước và ảnh sau phải được chụp sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 và các bài dự thi được gửi trước thứ sáu, ngày 20 tháng 5 này.

Để biết thêm chi tiết và tải tài liệu về cuộc thi, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/neighborhood-block-transformation-contest/.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights