Thu. Feb 22nd, 2024

Christmas trees will be picked up curbside for recycling beginning December 27, 2022, through January 13, 2023, in Santa Ana. Trees will be picked up on your regular waste collection day by a different truck. Place the tree at the curb no earlier than noon on the day before your regularly scheduled collection.

Please follow these instructions:

 • When you set your tree at the curb, it should be bare.
 • Remove all decorations, ornaments, lights, garland, tinsel and the stand.
 • If your tree is more than 6 feet tall, cut it in half before placing it at the curb.
 • To dispose of your tree after the special collection period, cut up the tree and place the pieces into your green yard waste cart. Be sure that the lid on the cart will close.

Live wreaths and greenery can go into your green yard waste container. Please remove
all decorations, nails and wire. Questions? Contact Republic Services at (877) 328-2074.

Reciclaje de Árboles Navideños 27 de dic. al 13 de enero

Los árboles navideños se recogerán de las banquetas para reciclarlos a partir del 27 de diciembre de 2022 hasta el 13 de enero de 2023 en Santa Ana. Los árboles serán recogidos en su día regular de recolección de basura por un camión diferente. Coloque el árbol en la banqueta desde el mediodía el día anterior.

Siga estas instrucciones:

 • Cuando coloque su árbol en la banqueta, debe estar vacío.
 • Retire todas las decoraciones, adornos, luces, guirnaldas, oropel y el soporte.
 • Si su árbol mide más de 6 pies, córtelo en mitad antes de colocarlo en la banqueta.
 • Para deshacerse de su árbol después del período de recolección especial, córtalo en pedazos y colóquelo en su bote de basura de jardín verde. Asegúrese de que la tapa del bote se cierre.

Las guirnaldas y decoraciones orgánicas pueden ir en su bote de basura de jardín verde. Por favor remuevan todos los adornos, clavos y alambre. ¿Preguntas? Comuníquese con Republic Services al (877) 328-2074.

Tái Chế Cây Giáng Sinh

Cây giáng sinh sẽ được lấy đi cùng với rác để tái chế bắt đầu từ 27 Tháng Mười Hai, 2022, đến 13 Tháng Một, 2023, ở Santa Ana theo lịch của ngày lấy rác thường lệ của quý vị. Hãy để cây giáng sinh ra ngoài lề đường sau buổi trưa của ngày trước ngày lấy rác theo lịch theo các hướng dẫn sau:

 • Chỉ để cây ra lề đường, hoàn toàn không có đồ trang trí và bệ đựng cây.
 • Nếu cây cao hơn 6 feet, hãy cắt làm đôi và để ở lề đường.
 • Để bỏ cây giáng sinh sau thời hạn trên, hãy cắt cây ra nhiều phần nhỏ và để vào thùng màu xanh lá cây là rác của sân vườn. Nắp thùng phải được đậy kín.

Vòng trang trí và vật trang trí làm từ cây và lá cũng có thể bỏ vào thùng màu xanh lá cây là rác của sân vườn. Hãy lấy đi tất cả đồ trang trí, dây ruy băng, đèn, đinh và dây kim loại. Nếu quý vị có câu hỏi, hãy gọi Republic Services 877-328-2074.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights