Thu. Dec 7th, 2023

Owners of all residential rental units and mobile home parks in Santa Ana must register their rental units with the City’s new Rental Registry. This includes multifamily and single-family rental housing. You do not need to register if you live in your home and no room, bedroom, or other portion of your home is being used for any residential rental purposes.The Rental Registry is used by the City of Santa Ana to monitor compliance with the Rent Stabilization and Just Cause Eviction Ordinance. Computers and staff are available to help you register at the Santa Ana WORK Center, 801 W. Civic Center Drive, Suite 200.

For more information and to register, please visit www.santa-ana.org/rental-registry.

Actualizacion del Registro de Renta

Los propietarios de todas las unidades de alquiler residenciales y parques de casas móviles en Santa Ana deben registrar sus unidades de alquiler en el nuevo Registro de Renta de la Ciudad. Esto incluye viviendas de alquiler multifamiliares y unifamiliares. No necesita registrarse si vive en su casa y ninguna habitación, dormitorio u otra parte de su casa se utiliza para fines de renta residencial.

El Registro de Renta es utilizado por la Ciudad de Santa Ana para vigilar el cumplimiento de la Ordenanza de Estabilización de Renta y Desalojo por Causa Justa. Hay computadoras y personal disponibles para ayudarlo a registrarse en Santa Ana WORK Center, 801 W. Civic Center Drive, Suite 200.

Para más información y para registrarse, visite www.santa-ana.org/rental-registry.

Cập nhật về Ghi Danh Nhà Cho Thuê

Chủ sở hữu tất cả các căn hộ cho thuê và không gian nhà di động ở Santa Ana phải ghi danh các căn hộ cho thuê của họ qua cổng thông tin mới là Ghi Danh Nhà Cho Thuê của Thành Phố. Điều này bao gồm nhà cho thuê loại nhiều hộ gia đình và một hộ gia đình. Quý vị không phải ghi danh nếu nhà quý vị ở là do quý vị sở hữu và không có phòng, phòng ngủ, hoặc bất kỳ phần nào trong căn nhà của quý vị được sử dụng với mục đích cho thuê làm chỗ ở.

Dữ liệu của Ghi Danh Nhà Cho Thuê sẽ được Thành Phố Santa Ana sử dụng để kiểm soát việc tuân thủ Sắc Lệnh Ổn Định Tiền Thuê và Trục Xuất Có Lý Do Chính Đáng. Chúng tôi có các nhân viên và máy vi tính để giúp quý vị ghi danh tại Santa Ana WORK Center, 801 W. Civic Center Drive, Suite 200.

Để có thêm thông tin và ghi danh nhà cho thuê, vui lòng vào trang www.santa-ana.org/rental-registry.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights